Zona nebezpeeenstva vybuchu pre eerpaciu stanicu

Nebezpeèenstvo výbuchu v oblasti práce alebo na iných miestach je k dispozícii vo veci, ktorú nemo¾no prehltnú». Stavebné právo vy¾aduje urèitý poèet ochrany proti explózii v takom zmysle a nepripú¹»a ho ako základ vá¾nej tragédie. Apartmány s osobitným vystavením po ceste explózie sú rôzne priemyselné závody a haly. V¹etko je tam, kde je problém, aby to skonèilo ne¹»astím: horµavé plyny sú dr¾ané s fµa¹ami veµkých kapacít, zdrojmi ohòa, èasto nedostatoènou ventiláciou. To v¹etko je pre mo¾nos» výbuchu.

V oblastiach opísaných vy¹¹ie je potrebné vykona» osobitné opatrenia. Je mimoriadne dôle¾ité pravidelne kontrolova» organizáciu a pravidelne odstraòova» vady. Ak sa ako dôkazy pou¾ijú kefy v elektrickom motore, predstaví v òom obrovskú iskru, ktorá je niekoµkonásobne výhodnej¹ia ako v prípade be¾nej práce. Patríme tie¾ podrobné riadenie v¹etkých flia¹ a nádob obsahujúcich horµavé alkoholy a látky. Vzduchový valec s výbu¹ným plynom ho mohol veµmi µahko naplni» koncovým umiestnením, ktoré sa dostalo do explózie. Aj keï sa plyny musia najèastej¹ie zmie¹a» so vzduchom v chladnej koncentrácii, aby som mohol dosiahnu» výbuch, stále to nemo¾no podceòova».

Ïal¹ou otázkou bezpeènosti je pou¾itie ¹peciálnych svietidiel, ako aj svetelných spínaèov. Ka¾dé osvetlenie osvetlenia spôsobí, ¾e iskra sa dostane do spínaèa na konci zvý¹enej spotreby energie lampou v strednej èasti svojej prevádzky. Platí to aj pre ¾iarovky a ¾iarivky. Táto iskra je veµa iniciova» výbuch za prítomnosti horµavého plynu. Pou¾itie ¹peciálnych svietidiel a výhybiek odolných voèi výbuchu znaène zni¾uje toto riziko, ale stále najdôle¾itej¹ou otázkou je bezpeèné skladovanie alkoholu a horµavých a výbu¹ných látok.