Zni enie vydavkov v rozpoetovej jednotke

Vo v¹eobecnosti mo¾no poveda», ¾e v¹etci, ktorí majú bicykle, je mo¾né rozdeli» do dvoch skupín: tých, ktorí pou¾ívajú dvojkolesové vozidlá ako èistej¹ie vozidlo a dokonca aj silnej¹í spôsob dopravy a tých, ktorí nemajú dostatok priestoru na to, aby mohli jazdi» na asfalte a vy¾adova» nieèo z ich vozidiel. Najmä pre inú èas» zákazníkov sme pripravili súbor s mno¾stvom malebných cyklistických trás v Poµsku, ktoré stojí za to vidie» s ich dvojkolou.

Slezské Beskydy - skvelé zázemie pre ¾eny, ktoré hµadajú dojmy, ale nie v alpskej cyklistike, ale aj z kopca. Sme varovaní, ¾e sumy, aby si kúzlo Bieszczady hôr, dáva» pozor nielen fitnes, ale aj spravodlivý kolo: na Skrzyczne, èo je najvy¹¹í vrchol Beskýd (1257 m.n.p.m. pracuje sama sa najjednoduch¹ích cyklotrás v samote. Na hornej strane v¹ak èaká krásna panoráma.Vistula cyklistická trasa - to je fantastické rie¹enie pre ¾eny, aké sú ambície na niekoµko alebo niekoµko dní cyklistickej výlet. Vïaka poèetným agroturistickým farmám sa tam poskytne ubytovanie. Rovnako tak je tu viac ako o moc jednoduch¹ie ako v predchádzajúcom príklade, preto¾e to je my¹lienka vies» asfaltová cyklotrasa pri rieke násypy Vistula. Bohu¾iaµ, projekt sa e¹te neuskutoènil a µudia, ktorí majú záujem o centrálnu cestu, sa musia zriadi».Orlice Hniezda chodník - cesta hodný rie¹enie existuje, a to nielen pre milovníkov cyklistiky a nad¹enci, a obsah a kultúry, tam dosta», preto¾e z najstar¹ích poµských hradov, postavený kráµa Kazimíra Veµkého. Celá cyklotrasa je z Krakova do Czêstochowa, èo je 190 km. To je posledný dôvod, preèo ponuka pre skúsenej¹ích cyklistov.Poµská pobre¾ná stezka - ïal¹ia zále¾itos» pre ¾eny, ktoré sa teraz zamilovali do výletov na bicykloch, a stále sa necítia dostatoène sebavedome, aby si vybrali ïal¹ie extrémne projekty. Trasa Baltského mora je väè¹inou európska cyklistická trasa Euro R-10 vyznaèená okolo pobre¾ia Baltského mora, a teda aj cez iné krajiny. Poµská èas» trasy sa nachádza v ¦winouj¶cie, prechádza cez Ko³obrzeg, Tri-City, do mesta Gronów. Trasa, aj napriek tomu, ¾e nepatrí k veµkým, je stále uznávaná praktiètìj¹ími cyklistami, èasto kvôli blízkosti då¾ky a vynikajúcemu leteckému zdraviu.

Cyklistické trasy uvedené v Poµsku sú my¹lienky, ktoré sú len malou náhradou toho, èo Rzeczpospolita ponúka cyklistom. Ako to v¹ak ka¾dý, bez ohµadu na to, èi skúsený cyklista alebo zaèiatoèník, mô¾e nieèo nájs» pre seba.