Zdravia a bezpeenosti v salone krasy

Vzhµadom na to, ¾e v krajinách Európskej únie boli v platnosti rôzne bezpeènostné predpisy, bolo rozhodnuté o harmonizácii ustanovení. Zaviedli sa po¾iadavky ATEX, ktoré sa v prípade potenciálne výbu¹ných oblastí a kariérnych nástrojov uvádzajú v súèasných oblastiach. Koniec týchto transformácií je veµká minimalizácia rizika, to znamená jeho eliminácia, ktorá vzniká pri pou¾ití produktov v oblastiach, kde mô¾e dôjs» k ohrozeniu explózie, t. J. Zón EX.

Po¾iadavky EX, alebo presnej¹ie smernica, definujú po¾iadavky, ktoré musí daný výrobok vykonáva» na pou¾itie v potenciálne výbu¹ných atmosférach. Hlavným cieµom systému je harmonizova» postupy zhody zariadení a ochranných systémov v posledných zónach s rizikom výbuchu a zaruèi» ich voµný chod v Európskej únii.Táto smernica sa vz»ahuje na v¹etky elektrické a neelektrické riady a ochranné systémy, ktoré sa budú pou¾íva» na miestach s nebezpeèenstvom výbuchu. Po¾iadavky ATEX platia pre bezpeènostné, riadiace a regulaèné zariadenia, ktoré budú slú¾i» mimo potenciálne výbu¹nej atmosféry. Nemusia pozna» svoje vlastné funkcie, ale zvý¹ia bezpeènos» zariadení a ochranných ¹týlov, ktoré sa tam budú pou¾íva».Smernica tie¾ definuje mo¾nos» preukázania súladu èlánku s výhradami ATEX. Zariadenia, ktoré vykonávajú tieto po¾iadavky, t. J. Harmonizované normy s informáciami, musia a musia spåòa» svoje prvé po¾iadavky. Uplatòovanie pravidiel nie je nevyhnutne potrebné, je to len postup dodr¾iavania predpisov. Je to zále¾itos» dodr¾iavania princípu vytvoreného subjektom pracujúcim na oznamovacej platforme Európskej komisie. Výnimky sa mô¾u vyskytnú» aj v prípade elektrických zariadení tretej kategórie a kategórií neelektrických zariadení kategórie 2 a 3.Pokiaµ ide o tieto prvky, vyhlásenia o zhode sú také, ¾e v modernom príklade by sa mal výrobca tohto zariadenia vydáva» bez úèasti notifikovaného orgánu. Po¾iadavky sú v¹ak re¹pektované a v tomto formulári bude zodpovedný aj ten istý výrobca.Pokiaµ ide o dôle¾ité po¾iadavky, a to je certifikácia elektrických a neelektrických zariadení, samo-certifikácia, po¾iadavky na pracoviská a chôdza na základe Európskej únie v povinnom ¹týle, sú tie¾ prijateµné kµúèové znaky.