Vyvoj tehotenstva je 19 ty doov

Prvé fázy tehotenstva sú pre die»a najdôle¾itej¹ie. To je to, èo sa nauèia v¹etky orgány ¾ivota a práce v inom ¹táte v priebehu tohto ¾ena die»a je prakticky jediný. Niè nie je divu, ¾e lekári re¹pektova» budúcnos» musíme, a to najmä v posledných chvíµach svojho základného stavu obdarený veµmi pozorný k sebe, sna¾il sa dosta» chorý, ani lieèi» silné lieky, ktoré by mohli robi» trvalé po¹kodenie budúcnos» die»a»a. Je v¹ak známe, ¾e implikácia budovy na 9 mesiacov, je zlé, a sneh a chlad, a to najmä poèas slnovratu a iniciatívy silných hormonálnych zmien v ¾enskom tele, µahko sa »a¾ko vyhnú».

Po prvé, nemusíte paniku, keï si v¹imnete, ¾e máte poèas tehotnosti ochladenie. S jednoduchou zimou sa moja matka vyrie¹i veµmi efektívne, nie je potrebná ¾iadna lekárska intervencia. V¾dy majte na pamäti, ¾e pou¾ívanie èísel vyberie ¹tyri mesiace je mimoriadne nevhodná. V tejto podobe to stojí za to veri» staré, jednoduché spôsoby, pri nachladnutí na¹ej babièky. Èaj s citrónom, medom a ¹»avou a malinový sirup s cibuµou a cesnakom (hoci extrémne zlá v ¾iadnom prípade po¹kodi» plod, a pre nás, a pomoc, a to bude zima v priebehu tý¾dòa.

https://nonacn.eu/sk/Nonacne - Najlep¹í prirodzený recept na akné!

Na druhej strane, poèas chladu v tehotenstve, musíte sa stara» o silu viac ako poradie chladu pred tehotenstvom. Vzhµadom k tomu, pokiaµ ide o µahkú studenú a výtok z nosa poèas tehotenstva mô¾eme lieèi» babièka spôsobmi, napríklad zápal pµúc (veµa z nich rýchlo, keï na¹a sila je veµmi obmedzený nastavením náladu a hormóny u¾ bude »a¾ké.

Ak na druhej strane máte poèas tehotenstva katarálnu chrípku, veµmi dobrým rie¹ením bude vdychova» z vody s chu»ou stolovej soli alebo ¾alúdoèných kvapiek, mäty, harmanèeka alebo levandule. Èasto vyfukujte nos, aby ste zabránili vyluèovaniu sekrétu do hrdla, a okam¾ite zlikvidujte pou¾ité tkanivá. Stále mô¾ete dosta» nosné kvapky, ktoré vyzerajú lep¹ie, ale budete sa musie» vybavi» tými, ktoré sú pripravené s tú¾bou po de»och, preto¾e majú lep¹iu silu. Ale nezabudnite ich pripoji» dlh¹ie ako 3 dni.