Vymen tudentov do korey

V súèasnej dobe je »a¾ké pre µudí, ktorí nevedia anglicky, nielen nájs» zaujímavú prácu, ale èasto aj v domácom povolaní, a tam mô¾u by» problémy v mnohých rôznych otázkach. Nový vplyv bol tie¾ výrazne ovplyvnený anglickým jazykom, ale v súèasnosti to nie je a¾ tak veµa, ale nauèi» sa ho. Príklad?

V tom èase sa tento ¹týl vyuèoval v èase prípravy a teraz sa predpokladá, ¾e ¹tudenti ho dobre poznajú od starých rokov vzdelávania tak dobre, ¾e ho vedia voµne pou¾íva». Samozrejme, ¾e v podnikaní to robí tak inak, zále¾í potom na úrovni dokonèenej ¹koly alebo tie¾ na tom, ako ¹tudent prebral anglickú ¹kolu, ale èoskoro je jeho prípad. Èasto je potrebné prejs» problémom v cudzom jazyku, prièom angliètina je obzvlá¹» prístupná. Bez jeho hier je tu tie¾ uzavretá jazda, napríklad lacná ¹tudentská komunikácia a výlety, ako aj ¹tipendiá v zahranièí. Teraz, v poslednom kroku, tak neznalos» angliètiny narú¹a, potom a je len hor¹ia, preto¾e to musí by» dokonca aj od takých nekvalifikovaných zamestnancov ako èa¹níkov, preto¾e si myslia, ¾e vo veµkých mestách je toµko cudzincov, s ktorými by mal nejako komunikova». Preto skupina ¾ien, ktoré nepoznajú angliètinu skôr alebo neskôr, èelia potrebe spozna» ju, aspoò na jasnej úrovni, nie je v súèasnosti taká pohodlná, ale v ¹kole, predov¹etkým preto, ¾e ak si vyberiete kurz angliètiny alebo douèovanie, èasto za to musíte zaplati» veµa. Pre svadbu je tento jazyk tak populárny, ¾e náklady na myslenie sú ni¾¹ie ako napríklad v prípade ru¹tiny alebo francúz¹tiny, je tie¾ µah¹ie nájs» tútora. Pre ekonómov je jedným z istých rie¹ení, aby ste boli oboznámení doma - z receptov, nahrávok, ale aj prezeraním obrázkov s výtlaèkami bez uèiteµa a poèúvaním anglických piesní alebo rozhlasových programov. To je oveµa väè¹ie a menej efektívne ako náklady.

Profesionálne preklady: