Vybuch n ukrajina

Dr Farin Man

Explózia je vyjadrená rýchlym oddelením znaèného energetického obsahu. Táto udalos» priná¹a mnoho hrozieb. Výbuchy sú najèastej¹ie sprevádzané náhlym skokom teploty a tlaku, vy¾arovaním ¾iarenia (napr. Vo forme blesku alebo svetelného impulzu jadrového výbuchu alebo akustickými vlnami (zvyèajne zvukové hry alebo charakteristický výboj. Nie bez dôvodu, tento nekontrolovaný fenomén zapåòa µudí strachom.

Aké priestory sú potenciálne výbu¹né? Najbe¾nej¹ie povrchy sú tie, kde atmosféra v prípade potenciálneho nebezpeèenstva mô¾e by» výbu¹ná. Ako výbu¹ná atmosféra je známa ¹peciálna zmes horµavých látok, ktorá sedí v situácii plynov, pár alebo hmly, t. J. Zmesi so vzduchom v atmosférických podmienkach, v ktorých sú teploty príli¹ vysoké. Stojí za to vedie», ¾e vo výbu¹nom prostredí mô¾e výbuch spôsobi» iba iskry alebo elektrický oblúk.

Najviac ohrozené priestory sú m.im. Chemické továrne, rafinérie, èerpacie stanice, elektrárne, továrne na farby, lakovne, èerpacie stanice, vozidlá, èistiarne odpadových vôd, letiská, mlyny na obilniny alebo lodenice. Zapálenie na vy¹¹ie uvedených miestach by viedlo k výbuchom, ktorých výsledky by boli obrovské. Urèite by spôsobili obrovské materiálne straty a ohrozili µudský ¾ivot.

Aby ste predi¹li vysokým ¹kodám, nikdy nezanedbávajte preventívne opatrenia, ktoré stoja za explóziu. V moci krajín boli vytvorené ¹peciálne zákony, informácie a ¹tandardy, ktoré zni¾ujú riziko výbuchu a eliminujú potenciálne ¹kody. V priestoroch s nebezpeèenstvom výbuchu by mal by» nain¹talovaný systém, ktorý zabezpeèí bezpeènos» osôb, ktoré ich tvoria.