Vouny pohyb tovaru v europskej unii

Základné predpoklady Európskeho spoloèenstva

Presná odpoveï na test "èo je CE certifikát?" závisí od základných predpokladov fungovania Európskej únie. Uvádza sa, ¾e dôvodom jeho úlohy sú tri zásady: voµný pohyb tovaru, tváre a peòazí. Na vykonávanie uvedených zásad sa èlenské ¹táty EÚ rozhodli vyrie¹i» v¹etky preká¾ky obchodu v rámci Spoloèenstva a e¹te musia vytvori» spoloènú politiku voèi partnerom z krajín mimo EÚ. Vïaka tomu bola na trhu Spoloèenstva vytvorená výmenná oblas» podobná miestu v rámci jednej krajiny. Dostali ste názov jednotného európskeho trhu alebo spoloèného trhu.

Goji cream

Spoloèný európsky trh a uvádzanie materiálov na trh

Jednou z najväè¹ích »a¾kostí spojených s obchodom medzi krajinami sú národné po¾iadavky týkajúce sa charakteristík a bezpeènosti výrobkov. V ka¾dej krajine platili nové nariadenia a mno¾stvá, ktoré sa medzi jednotlivými krajinami výrazne lí¹ili. Výrobca, ktorého som plánoval ponúknu» svoje výsledky v nových krajinách, musel zaka¾dým splni» rôzne po¾iadavky. V snahe odstráni» bariéry v obchode bolo potrebné tieto rozdiely zru¹i». Normy v spojení s marketingom výrobkov sa nedali odstráni». Preto bolo dobrým rie¹ením ¹tandardizácie pravidiel v celej komunite, vïaka èomu obchodná výmena podliehala iba po¾iadavkám.

V poèiatoènej fáze sa usiloval o reguláciu nariadení EÚ vo vz»ahu k jednotlivým kategóriám výrobkov a výrobkov. Od cesty k vysokej úrovni zlo¾itosti a èasovo nároèných procesov bol prístup uvoµnený.

Rie¹ením bolo vytvori» zjednodu¹enú cestu k technickej harmonizácii. Pre niektoré skupiny výrobkov boli definované základné bezpeènostné po¾iadavky, ktoré musia by» nevyhnutne splnené e¹te predtým, ako sa tovar alebo materiály uvádzajú na trh na skutoènom európskom trhu.

Podnikatelia z krajín mimo EÚ, ktorí potrebujú zavies» výrobok, ktorý sa má kúpi» na trhu Spoloèenstva, napríklad z Turecka, musia splni» svoj príkaz na splnenie noriem a noriem EÚ týkajúcich sa kvality. Je na nich, aby túto skutoènos» preukázali.

Boli vytvorené harmonizované normy, vïaka ktorým podnikatelia vedia, aké by mali by» základné po¾iadavky. Nie je v¹ak povinnos»ou pou¾íva» tieto pravdy. Podnikateµ mô¾e v individuálnej forme preukáza», ¾e jeho výrobok je pridaný do prevádzky na trhu Spoloèenstva.

Ce certifikát - vyhlásenie výrobcu

Oznaèenie CE je rovnako zvlá¹tne ako vyhlásenie výrobcu, ¾e výrobok spåòa prísne po¾iadavky smerníc, ktoré ho zaberajú.Má formu vyhlásenia výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu. Potvrdzuje, ¾e výrobok bol v súlade s platnými po¾iadavkami obsiahnutými v odporúèaní pre konkrétny výrobok. Mô¾e ¾i» niekoµko alebo niekoµko rôznych smerníc.

Právo Spoloèenstva stanovuje predpoklad zhody a splnenie minimálnych bezpeènostných po¾iadaviek na výrobok oznaèený znaèkou CE.

Certifikát CE je umiestnený na materiáli pod poµskou zodpovednos»ou výrobcu alebo autorizovaného zástupcu. Z toho vyplýva ten istý fakt, ak sa preuká¾e, ¾e výrobok spåòa základné po¾iadavky smernice. Na urèenie tejto skutoènosti sa posúdi postup posudzovania zhody a po správnom overení sa vydá vyhlásenie o zhode. Postupy posudzovania zhody mô¾u by» originálne vzhµadom na riziko, ktoré závisí od pou¾itia konkrétneho výrobku. Èím reálnej¹ie je riziko vyu¾itia výsledku a tým zlo¾itej¹ie je, ¾e mnohé postupy musí dosiahnu» jeho výrobca alebo splnomocnený zástupca. Vo vybraných prípadoch je potrebné dodr¾a» dokonca desa» noriem Spoloèenstva.