Upl 1 uetovnictvo

Ak sa spoliehame na zaèatie ná¹ho podnikania, stojí za to to urobi» so svojimi priateµmi. Ak máme zmysel pre úètovníctvo alebo máme v tomto kurze riadne vzdelanie, stojí za to vyskú¹a» úètovnú kanceláriu.Úètovnú kanceláriu mô¾u zriadi» v¹etky dámy, ktoré sa zaujímajú o svoje právne úkony.

Nie, ¾e sú viac ako odsúdení za platný trest za zloèiny proti majetku, dôveryhodnos» dokumentov, obchodné transakcie a vrátenie peòazí, aj za vedenie kníh v rozpore s predpismi. Podmienkou je výnimoène poistenie zodpovednosti za ¹kodu. Najvhodnej¹ou formou zalo¾enia spoloènosti pre zaèiatoèníkov je výhradné vlastníctvo, ktoré vy¾aduje predlo¾enie formulára CEIDG-1. Ak máme poèíta» s finanènými osobami, ktoré nevykonávajú hospodársku kampaò, musíme získa» fi¹kálnu sumu. Nezachováva povinnos» zriadi» si firemný úèet v banke, vlastník podniku mô¾e pou¾i» jednoduchý súkromný úèet. Ïal¹ia cena, ktorú budúci podnikateµ vyzerá, je licenèný kompilaèný program a poèítaè. Miestnos», v ktorej bude úrad pravdepodobne fungova» v poµ¹tine, v na¹om interiéri alebo v priestoroch, na ktoré sme schopní právne zalo¾i» (nájomná zmluva, po¾ièiavanie, notárska zápisnica. Na jednom zaèiatku pravdepodobne nebudeme sami, ale mô¾eme si naja» stá¾istu na men¹ie pracovné miesta. Urèite budeme chcie» pomoc v mno¾stve kníh, ktoré prídu v sezóne. Pri otváraní úètovníctva nezabudnite na reklamu. Zaujímavou my¹lienkou je poskytnú» novinky v tlaèi alebo posla» ponuky e-mailom blízkym spoloènostiam. Mô¾eme tie¾ investova» do informácií doma, vïaka èomu nás budú môc» zákazníci nájs» v krat¹om èase. Nezabudnite ponúknu» konkurenèné ceny na individuálnom zaèiatku, èo nám pomô¾e získa» ïal¹ie znaèky.Ak vytvoríme èestne a svedomito, urèite oèakávame, ¾e získame ¹ir¹iu klientelu. Na zaèiatku v¹ak musíme by» trpezliví a usilovne pracova» na výsledku.