Um lodne lekarske vy etrenie

Sexuológ - prvý výskyt vo svojej kancelárii sa zvyèajne prejavuje ako stresujúca udalos», ale odlo¾enie názorov na náv¹tevu mô¾e ma» nepriaznivé úèinky. Mnohí µudia, ktorí reagujú na sexuálne poruchy, èakajú na poradenstvo od odborníka vèas, èasto sa oneskorujú v posledných niekoµkých rokoch. Bohu¾iaµ je to isté praktické rie¹enie, preto¾e nestaèí, aby problém nevyrie¹il, prítomnos» v chuti mô¾e vyvola» eskaláciu dysfunkcie. V oblasti sexuológie sú teda v¹etky aspekty spojené s sexualitou zamestnanca vo fyzickej skupine extrahované, ale predmetná oblas» sa dotýka aj otázok µudskej du¹e a emocionality. Sexológovia v obrovskom meste (napríklad v Krakove sú k dispozícii takmer ruène, v¹etko, èo musíte urobi», je hµadanie jazyka vo vyhµadávaèi. Sexuálne dysfunkcie, námietky voèi vlastnej orientácii alebo fyzickej identity alebo boja v kombinácii s jej prijatím zo sociálneho prostredia sú najèastej¹ie starosti pacientov, ktorí sa vz»ahujú na sexologa. Nepohodlie spojené so sexuálnymi ¾ivotnými komplikáciami má diametrálnu predstavu o èastej existencii a nesmieme podceòova» príznaky, ktoré nás ru¹ia.

Napriek v¹adeprítomnosti sexu v médiách sa skupina µudí stále hanbí, aby otvorene viedla k skutoènostiam súvisiacim so samostatnou sexualitou. Z tejto podmienky mnohí µudia mlèia kvôli mnohým klamstvám, skresleniam, stereotypom a mylným predstavám o sexe a sexualite. Stretnutie s sexológa je preto príle¾itos»ou èeli» najakútnej¹ím problémom s priateµmi a umo¾ni» im efektívne rie¹enie. Bez dôvodov na základnú ¹pecializáciu daného sexuologa (alebo toho istého psychiatra, gynekológa alebo internistu pred iniciaènou náv¹tevou sa musíte pripravi» psychicky na podrobný rozhovor. Jeho zámerom je poskytnú» lekárovi najhor¹ie mo¾né pochopenie ako celok, berúc do úvahy v¹etky biologické, lekárske, psychologické a sociálne aspekty. Spoµahlivý sexológ by mal klás» otázky o zdravotnom stave, psychickom blahobyte, starých a súèasných intímnych vz»ahoch, sexuálnej orientácii a rodovej identifikácii, sexuálnom vývoji, pohµade na sexuálny problém a predchádzajúcich udalostiach v poslednej veci.

Mali by ste si uvedomi», ¾e ako pacient máte právo po¾adova» sex terapeut sledova» svoje sexuálne práva, alebo mo¾no oèakáva» od lekára: pochopenie, súcit nakladanie s osobnými kultúry, nestrannos» výhµadu, prijatie hlavy a sexuálnej identity, re¹pektova» medze intimity psychomotorické a udeli» vám k dispozícii informácie. Pokraèovanie diagnózy potom, èo bol sexuológa bude rozhovor otázku somatický odborníkom prevádza v oblasti èinnosti (tj. V prípade gynekológa alebo urológa v prípade mu¾ov, a hoci tam je mo¾né psychologické vy¹etrenie, spoliehajú na nieèo vhodného dotazníka alebo skú¹kou. Seksuolog mô¾e tie¾ odkazova» navrhnú» vytvorenie biochemické a hormonálne krvi, meranie glukózy a cholesterolu, alebo estrogénu alebo progesterónu a testosterónu. Musíme odpoveda» si uvedomi», ¾e sexuálne tú¾by ís» do skupiny fyziologických potrieb a ich spokojnos» je sila elementov vhodné ¾ivotu zmysel.