Uetovny urad wieliczka

Úètovná kancelária ako ekonomická jednotka ponúka pomoc vo veµkosti úètovníctva, vedenie HR a mzdovej dokumentácie. Tieto slu¾by sú pripravené pre prípad iných finanèných subjektov a prác a viac fyzických osôb.Uzavretím zmluvy sa zmluvná strana, tj úètovná kancelária, zaväzuje vykonáva» povinnosti súvisiace s vykonávaním daòového práva, pracovného práva a navy¹e práv spojených so sociálnym poistením.

Black MaskBlack Mask Najefektívnejší spôsob čistenia pokožky na tvári, ktorý okamžite funguje

Optima Biuro Rachunkowe (úètovný úrad bol vytvorený na zjednodu¹enie práce úètovných úradov, ktoré vykonávajú sériové operácie v sérii. Modul Optima je plne pripojený k úètovnej kancelárii, preto je mo¾né pravidelne upravova» a synchronizova» v¹etky dáta. To umo¾òuje úètovníkovi pracova» bez ïal¹ieho prihlásenia.Vo vz»ahu k vý¹ke a charakteru spoloènosti mô¾ete pou¾i» rôzne moduly poskytované programom Optima Biuro Rachunkowe.Modul daòovej knihy napríklad umo¾òuje spoloènostiam jednoduché úètovníctvo. Umo¾òuje vám poda» daòovému úradu v súlade s najnov¹ími predpismi. Ïal¹í modul obchodnej knihy ide o vykonávanie kníh v súlade s posledným zákonom o úètovníctve. Úètovné procesy sú automatizované pre v¹etkých. Tento modul zaznamená daò z DPH. Umo¾òuje tie¾ odosielanie vyhlásení v elektronickom formáte.Ïal¹í prvok dlhodobého majetku dáva úètovným úradom príle¾itos» uchováva» záznamy o dlhodobom majetku pre mu¾a a navy¹e správne a jemné hodnoty. Umo¾òuje rozmiestnenie odpisov. Takisto automaticky zaznamenáva odpisy a zaznamenáva históriu fixného majetku.Modul HR a mzdové úètovníctvo vypoèíta a vytlaèí daòové priznania, vypoèíta príspevky ZUS. Umo¾òuje úètovným úradom udr¾iava» úplnú personálnu a mzdovú dokumentáciu. Pracuje s plánom platiteµa. Opravuje mzdové úètovníctvo a za¹le daòovému úradu vyhlásenia. Toto v¹etko sa deje spolu s rôznymi ustanoveniami, ktoré sa neustále aktualizujú.Program Optima je µahko pou¾iteµný softvér od úètovných úradov a daòových poradcov. On je úprimný v stacionárnej kategórii a slu¾be tvar k dispozícii cez internet.