Uetovanie ktore tuduje

Hrdlový valec má ¹peciálny valec, ktorý je vybavený rýchloupínacím ventilom. Príslu¹né valce obsahujú hasiaci prostriedok, ktorý je pod stálym tlakom. Kon¹trukcia diskutovaného valca umo¾òuje najrýchlej¹ie zavedenie hasiaceho prostriedku do bytu chráneného zariadenia.

Hrdlové valce sa pou¾ívajú predov¹etkým na protipo¾iarnu ochranu prístroja v nebezpeènej pozícii, pokiaµ ide o horµavé výrobky. Zahàòa okrem iného aj filtre, mixéry, silá, cyklóny, granulátory a su¹ièky.Navy¹e, pred explóziou prístrojov, potrubia, potrubia, nádr¾e sa mô¾u pou¾i» ochranné nádr¾e ako ochranné nádr¾e, tam sú prachy a alkoholy ST1-ST3 a hybridné zmesi. Je to ako v¹etky priemyselné odvetvia.Treba ma» na pamäti, ¾e tieto jedlá musia by» presvedèené v certifikátoch a je dobré ma» systém na potlaèenie výbuchu a hasiacu bariéru. V prípade výbuchu ide o osvedèenie o notifikovanej osobe FSA: FSA 09 ATEX 1595X. A v prípade hasiacej bariéry ide o osvedèenie o notifikovanej osobe FSA: FSA 09 ATEX 1596X.

Prípustný objem valca je pä» litrov. Fµa¹e musia by» uzavreté tesnou oceµovou membránou. Diskutované valce v ¾iadnom systéme nemô¾u spôsobi» nebezpeèenstvo poèas servisnej práce. Vlákna by mali by» aktivované s minimálnym napätím 100 / 300V, aby sa zabránilo aktivácii náhodným napätím. Existujú hrdlové valce s výkonom väè¹ej kapacity, zatiaµ èo v klube sú vyrábané proporcionálne väè¹ím napätím.Typické valce sú naplnené prá¹kom. Zmes medu po postreku zni¾uje tlak výbuchu. Funguje tým, ¾e neutralizuje atmosféru výbu¹ného prachu.Ak pou¾itie be¾ných fµa¹iek s prá¹kom mô¾e vies» k väè¹ím stratám ako výhodám, pre model vo farmaceutických záujmoch sa pou¾ívajú zariadenia potravinárskeho priemyslu, hrdlové fµa¹e.Sú tu aj hrdlové fµa¹e naplnené vodnou parou. Tvoria vodu s teplotou vy¹¹ou ako je teplota varu. Vodná para je príli¹ veµa na potlaèenie výbuchu.Struène povedané, valce sú systémom potlaèenia výbuchu. V celom tele, hrd funkcia popri dekompresnom systéme na zmiernenie výbuchu a spôsob izolácie výbuchu.