Tlmoeenie z anglietiny

Preklad daného vyhlásenia z jedného jazyka do druhého nie je vykonaný iba písomne. Predaj zahàòa ponuku pre µudí, ktorí sa ¹pecializujú na tlmoèenie vrátane následného a simultánneho tlmoèenia. Patria k naj¾iadanej¹ím typom prekladov, aby ich prelo¾ili, prekladateµ chce nielen správne vedomosti, ale aj silu na stres, µahké zatváranie a dokonca aj dobré mno¾stvo tvorivosti.

Konzekutívne vs simultánneAko sme u¾ uviedli, rozli¹ujeme ústne interpretácie, ako sú konzekutívne a simultánne tlmoèenie. Prvý z nich sa spolieha na posledný, ¾e sa prekladateµ prebudí s prekladom vyhlásení poèas prestávok, ktoré vyzerá hovorca v èase svojho prejavu. Tento typ prekladu funguje, ak je skupina pou¾ívateµov krátka. Mô¾u to by» celý typ tlaèových konferencií alebo obchodných stretnutí. Pri simultánnych zmenách prekladu, ktoré sa oznaèujú aj ako simultánne tlmoèenie, sa zaoberajú zvukotesnými kabínami. Prekladateµ v mu¾ovi druhého prekladateµa robí preklad textu, ktorý poèuje v slúchadlách. V¹etci prekladatelia vykonajú takýto preklad 20 minút, po ktorom vstupujú na výmenu. Preklad odporúèanej osoby je viditeµný v slúchadlách, ktoré majú µudí, ktorí pomáhajú pri mo¾nostiach podujatia. V skupine prípadov simultánni tlmoèníci prekladajú z pasívneho (uèeného do aktívneho (rodného jazyka.

Dokonalý prekladateµ?Tlmoèník, ktorý sa zameriava na simultánne tlmoèenie, naznaèuje vysoký stupeò stresu, reflexov a vhodnej dikcie. Je to posledný z najdôle¾itej¹ích typov prekladov, ktoré mo¾no vykona» - µudia na poslednom vyhlásení zvyèajne absolvujú pomerne intenzívne kurzy, ktoré sú rok alebo dva a skonèia skú¹kou potvrdzujúcou vysokú kvalifikáciu tlmoèníka.