Tehotensky test v 23 deo cyklu

¥udia, ktorí hµadajú die»a, rovnako ako tí, ktorí sa obávajú tehotenstva, sa okrem vykonania tehotenského testu pokúsia nájs» sami o sebe symptómy, ktoré zabezpeèia, èi sami vyluèujú obavy (alebo mo¾nos» oplodnenia. A aké sú tieto znamenia? Ako ich mô¾ete nájs»? Prvý a najvýraznej¹í príznak je skutoène nedostatok èasu. Nespú¹»a sa v¹ak dôvod, preèo stresuje obchod - me¹kania v men¹truácii, dokonca aj v niekoµkých dòoch, mô¾u vzniknú» mnohými faktormi, vrátane úzkosti a nevýhod. Na druhej strane pravidelná men¹truácia nevyluèuje tehotenstvo. Zhor¹uje, ¾e tehotné ¾eny tie¾ men¹truujú a¾ tri mesiace po oplodnení. Predpokladajme v¹ak, ¾e sa sna¾íme o potomstvo, nie je tam ¾iadna etapa, je tu tehotenský test na darèek, s rados»ou naznaèujúc dve pomlèky. Èo vysoko?

Existujú situácie, keï budúce matky pocítia príznaky tehotenstva u¾ v prvom tý¾dni oplodnenia. Stali sa v¹ak v¾dy po mesiaci. Ich najväè¹ia intenzita je a na konci prvého ¹tvr»roka, alebo okolo 10. tý¾dòa, a odchádzajú v zónach 20. Tu je zoznam príznakov, ktoré vy (nepotrebujete! Oèakávajte v prvých tý¾dòoch tehotenstva:

Príjemné a boµavé prsia. V tele tehotnej ¾eny spája mnoho hormonálne zmeny, ktoré sa chystajú pripravi» budúcnos» nemáme len nies» die»a do normálneho èasu v posledných 9 mesiacov, ale aj pre budúcnos» vzdelávania. Z tohto dôvodu, vzhµadom k pridanie mlieènych ¾liaz, prsia mô¾e by» väè¹ia, a niple tvrd¹ie a pevnej¹ie.Nevoµnos» a zvracanie. Ukazuje najbe¾nej¹í a najpopulárnej¹í príznak tehotenstva. V ranných hodinách sú veµmi drá¾divé a mô¾u trva» aj niekoµko hodín. Oni sa zvyèajne s»a¾ujú na ¾eny, ktoré sa nachádzajú v zaèiatku tehotenstva (existujú v¹ak aj odchýlky od normy - môj bratranec bol nedávno hlavným èasom v radosti a poèítal mi, niekedy sa cítil nevolno. Lekári nie sú 100% istí, èo robí symptóm rannej nevoµnosti. V¹imli si v¹ak, ¾e ich zrýchlenie je oveµa väè¹ie u µudí, ktorí ¾ijú v neustálom strese a strese.Zmena chuti do jedla. Samozrejme, nikto nemá cudzie príznaky ako zvý¹ená chu» do jedla alebo rovnaká celková zmena chuti. Skutoènos», ¾e chceme by» v jes» v¹etko, èo spoèíva na na¹ej schopnosti v chladnièke a skutoènos», ¾e náhle veµmi dobrá zmes sleïa s nakladanými uhorkami a Nutella je hormonálne zmeny vo vlastnom systéme.

Av¹ak, ako som u¾ uviedol v predchádzajúcich èastiach vstupe akékoµvek príznaky tehotenstva mô¾e, ale nemusí nasta». K dispozícii je tie¾ povedal, ¾e tam budú v¹etky symptómy popísané. Existujú µudia, ktorí sa cítia veµmi starostlivo nepríjemnosti spojené s skorej fáze tehotenstva, ale to mô¾e by» (a èasto je koniec prípady, keï je tehotenstvo takmer dokonale tolerované. Nemyslite si, ¾e áno, a za pomoci hollywoodskych filmov, ktoré nás upozornili, ¾e k oplodneniu je kon¹tantná vracanie, zmeny nálady a mdloby u¾ èoskoro na oplodnenie. Ka¾dý èlovek je v skutoènosti po¾ehnaný stav v úplne nové cesty.