Synonymum pre neplodnos

Rozhodli ste sa so ¾enou, aby ste po¾iadali o die»a? Je to perfektné! Av¹ak po niekoµkých mesiacoch neúspe¹ných pokusov v¹etci prídu s nepríjemnou my¹lienkou: "Mo¾no je to nieèo, èo so mnou je zlé?" V takejto situácii nestojí za to by» trýznený, ale jednoducho ís» na testovanie plodnosti. V prípade mu¾ov bude poslednou otázkou sperma, je úplne bezbolestná a mô¾e rozptýli» v¹etky pochybnosti.

Namiesto vyhµadávania na internete za "cenu výskumu spermií" jednoducho prejdite na najbli¾¹iu výskumnú laboratóriu a podrobne zistite cenník a povahu výskumu. Existujú aj iné typy takejto analýzy. Najzákladnej¹í alebo spermiogram umo¾ní veµké vyhodnotenie stavu spermy. Vo väè¹ine prípadov je vhodné posúdi» kvalitu spermií a vylúèi» akékoµvek ru¹enie. Náklady na takúto otázku sú asi 100 PLN, v závislosti od laboratória, v ktorom sme ich vytvorili. Niekoµko dní sa zvyèajne odlo¾í za úspech.

Vo forme, keï existujú odchýlky od základne alebo máme diagnostikované poruchy, stojí za to zvá¾i» zlo¾itej¹í výskum (tzv. CASA. Poèas tohto výskumu sa zhroma¾ïuje podrobné hodnotenie morfológie spermií, ich svie¾os» a prítomnos» protilátok a úèinných leukocytov.

Zaujímavá otázka je tzv seminár, v ktorom sa popri v¹eobecnom vy¹etrení spermy tie¾ otvára názor na fungovanie semenných vezikúl a prostaty. Toto opatrenie má komplexnú znalos» problému stavu reprodukèného systému. Táto ¹túdia je uvedená v prípade, keï základné úspechy nedávajú jednoznaènú odpoveï na otázku, èi je predmet nesprávny.

Ako sa pripravi» na analýzu spermií? Ka¾dých 5 dní pred vy¹etrením sa èlovek musí vzda» akejkoµvek fyzickej aktivity, poslednej výnimoène z masturbácie. Taktie¾ stojí za to, aby ste poèas tohto obdobia nebrali ¾iadne obraty vo va¹ej strave alebo aktivite. Úèastník je malý - ¾ivotný re¾im má veµký vplyv na skupinu spermií a akékoµvek zmeny pred vy¹etrením mô¾u fal¹ova» svoj koniec.

V deò prieskumu sa predstavíme v laboratóriu, kde navrhujeme na¹e schopnosti. Potom získame kontajner na spermie. V laboratórnych skupinách existuje extrahovaný materiál v tom zmysle, ¾e je 100% istý, ¾e existuje "nový" a správne ulo¾ený.