Sprava o zamestnani za 3 roky

Technológia prítomná v gastronómii, tak ako v iných odvetviach, neustále rastie. Nové vynálezy zefektívòujú prácu v re¹taurácii, a preto len zriedka èakajú na objednávku viac ako pätnás» minút. To je èasto kvôli jedálne predajne, ktoré sú viac zákazníkov, a èo sa deje - najväè¹í »ahy. V momente, keï sa tím v re¹taurácii prestane zaobera» niektorými objednávkami, musíme buï zamestna» iných µudí alebo zvá¾i» technologické zlep¹enie procesu prípravy. Potom mô¾e reorganizova» samotný proces alebo kúpi» moderné vybavenie, ako je elektrický vrtuµník, stroj na hranolky alebo automaty na omáèky.

Èasto jím rýchle obèerstvenie. Rád sledujem proces tvorby jedál pri love. Dobrý, dobre riadený tím je obèas pekný. Funkcia v gastronómii nemá medzi µuïmi, ktorí majú mo¾nos» ju kontrolova», krásny názor, ale som si istá, ¾e niektorí z nich ju v nej nachádzajú. Existujú re¹taurácie, kde úsmevy na tvárach µudí, ktorí mi odovzdali, nenesú ¾iadnu falo¹nos». Mô¾ete vidie», ¾e títo zamestnanci sa stoto¾òujú so známou spoloènos»ou a ¾e mô¾em èaka», kým nikto nenaplní moju oddanos» mojej oddanosti. Je ¹koda, ¾e bohu¾iaµ nie sú v¹etky re¹taurácie. Bol som napríklad svedkom súèasného odierania stola a diaµkového prijímania objednávok mladým mu¾om s boµavou tvárou. Tento problém - ako miesto zjavného pracovného vykoris»ovania - sa vyhnem súèasnej sezóne so ¹irokým oblúkom.Aby sa zlep¹ila tvorba na¹ej re¹taurácie, stojí za to so zamestnancami. Ak sa odporúèa, aby elektrický chopper je nutné - to stojí za to vá¾ne zvá¾i» jeho dostupnos». Výdavky vynalo¾ené v tomto usporiadaní budú pravdepodobne veµmi vynalo¾ené.