Softver pre lizingove spoloenosti

Dne¹ný obchodný softvér vy¾aduje legálnu verziu operaèného systému Windows a pozitívny, vhodne výkonný poèítaè. Dokonca aj verzie, ktoré nevy¾adujú in¹taláciu, pracujú v cloude a pracujú v okne prehliadaèa, nebudú spokojné s 512 MB operaènej pamäte.

V situácii, keï sa podnikateµ nechce sta» otrokom neustáleho aktualizovania elektronických zariadení, je uvoµnený nav¹tívi» klasický program CDN. Ako pravdepodobne jeden na trhu pracuje pod systémom DOS a to neznamená, ¾e jeho ¹ance pre¾ili pred 30 rokmi. Aplikácia predstavuje tri základné prvky: fakturáciu skladu, ktorá doká¾e zvládnu» aj veµký sklad, µudské zdroje a podporu, podporu politiky riadenia µudského kapitálu a zaznamenávanie èasu práce a finanèného a úètovníckeho charakteru, ktoré slú¾ia ka¾dému stavu úètovníctva. Pracuje bezproblémovo s èítaèkami èiarových kódov, registraènými pokladòami a fi¹kálnymi tlaèiaròami, tlaèenými potvrdeniami a fakturaènými zariadeniami SET. Pre jeho pozornos» mô¾ete hovori» µubovoµný poèet èasopisov a poèíta» prácu na základe konkrétnych receptov. Systém umo¾òuje vystavenie, zúètovanie a rezerváciu zálohových faktúr. Vïaka radu klasického cdn programu mô¾ete pre ka¾dého zákazníka vyu¾íva» rôzne zµavy a cenníky individuálne, tak¾e pripravené dokumenty obsahujú dobré ceny.Softvér zaznamenáva objednávky od príjemcov a dokonca umo¾òuje automatickú rezerváciu tovaru, èo je mimoriadne u¾itoèné pre rýchlo sa rozvíjajúci sklad. V polohe pou¾ívania vratných kontajnerov sa mô¾e pou¾i» na zapoèítanie obalov. Aplikácia pracuje s rôznymi tlaèiaròami, kde je mo¾né vytlaèi» kultúry a èiarové kódy.Program tie¾ má po celom Poµsku 45 000 klientov. Ak by sa od zaèiatku jeho údaje ukázali ako nedostatoèné, distribútor COMARCH poskytuje aktualizáciu najnov¹ích softvérových mo¾ností s a¾ 40% zµavami. Samotný proces je pre u¾ívateµa takmer nepostrehnuteµný a v¹etko sa robí pomocou Comarch Assist.