Smernica eu o reklame

Smernica EÚ Atex stanovuje základné po¾iadavky, ktoré musia spåòa» v¹etky výrobky, ktoré sa pou¾ívajú v blízkosti potenciálne výbu¹nej atmosféry. Normálne súvisiace ¹tandardy funkène definujú ¹pecifické po¾iadavky. V rámci vnútorných predpisov umiestnených v jednom èlenskom ¹táte sa stanovujú po¾iadavky, ktoré nie sú ¹pecifikované smernicou ani vnútornými normami. Vnútorné predpisy nemô¾u predstavova» smernicu, ktorá nie je v súlade s predpismi, ani nemô¾u preniknú» do sprísnenia po¾iadaviek stanovených v smernici.

Smernica Atex bola vlo¾ená do bytu, aby sa minimalizovalo riziko spojené s aplikáciou akéhokoµvek výsledku v oblastiach, kde mô¾e výbu¹ná atmosféra trva».Výrobca nesie veµkú zodpovednos» za urèenie, èi daný výrobok podlieha hodnoteniu v spolupráci s pravidlami atex a prispôsobuje daný výrobok súèasným normám.Schválenie spoloènosti Atex je zamerané na úspech výrobkov, ktoré sú vybrané v blízkosti nebezpeèenstva výbuchu. Potenciálne výbu¹ná atmosféra je oblas», v ktorej je mo¾né budova», pou¾íva» alebo skladova» výbu¹né zmesi v kombinácii so vzduchom. Najmä kvalita takýchto látok je definovaná ako: kvapaliny, plyny, prach a èokoµvek horµavé. Mô¾u tam by» napríklad benzíny, alkoholy, vodík, acetylén, uhoµný prach, drevný prach, zinkový prach.Vykoná výbuch v prípade, ¾e veµká èas» energie vyplývajúca z úèinného zdroja vznietenia vstúpi do výbu¹nej atmosféry. Po zaèatí po¾iaru dôjde k výbuchu, ktorý má obrovské riziko pre ¾ivot a µudské zdravie.