Simultanny epkany preklad

Konzekutívne tlmoèenie, tzv. Post-translation, je rovnaký typ interpretácie a je vykonané po prejave reèníka. Prekladateµ je pova¾ovaný za blízkyho reèníkovi, pozorne poèúva jeho poznámky a po jeho oddanosti ho plní úplne v neznámej reèi. Èasto má predtým pripomienky poèas prejavu. V modernom momente sa kontinuálne tlmoèenie mení na súèasnej úrovni.

Nasledujúca technická interpretácia zvyèajne vyberá iba tie najaktuálnej¹ie rady a oznámi správu. (Anglický "tlmoèník" je pova¾ovaný za sloveso "interpretova»".Konzekutívne tlmoèenie sa odporúèa hlavne pre malý poèet úèastníkov, napr. Na odborných stretnutiach, prehliadkach, poèas rokovaní, ¹kolení, tlaèových konferencií alebo obchodných stretnutiach. Nasledujúce interpretácie sa pou¾ívajú v oboch úspechoch a autor nie je schopný poskytnú» potrebné vybavenie na simultánne tlmoèenie. Stáva sa, ¾e aj skúsený prekladateµ prelo¾í krat¹ej èasti rozhovorov, alebo dokonca vetu po vete èo najpresnej¹ie tak, aby bol obsah reèi. V súèasnosti je v¹ak prekladateµský preklad. Konzekutívne tlmoèenie sa lí¹i od prekladu spojenia iba podµa då¾ky fragmentov, ktoré sa majú prelo¾i». Na rozsiahlej¹ích stretnutiach sa vykonávajú preklady, preto¾e sú menej prísne pre zákazníkov, ktorí sú nútení chvíµu poèka» na preklad.Konzekutívne tlmoèenie je nemo¾né zamestnanie, ktoré chce, aby sa tlmoèník sústredil a uèil sa jazyk perfektne. Veµmi odborne pripravený a pripravený prekladateµ doká¾e reprodukova» dokonca desa»minútovú reè. Definujte, ¾e nie je termín na premý¹µanie o správnom slove. Poèas prekladu musí pamäta» èísla, dátumy, mená alebo spoloènosti. Aby sa zachovala kvalita prekladu pred zaèatím produkcie, následný tlmoèník by mal dosta» potrebné materiály týkajúce sa témy a uèenie sa prekladu. Preto mô¾u ¾i» texty prejavov alebo prezentácií.