Riadenie maloobchodneho predaja

Ka¾dá re¹taurácia musí svojim pou¾ívateµom poskytnú» najlep¹iu triedu slu¾ieb, ktorá im dáva to, èo chcú. A¾ do posledného bude absolútne vhodný personál a dobré vybavenie, najmä ka¾dé kuchynské vybavenie re¹taurácie.

Zariadenia, ktoré slú¾ia v gastronómii, musia samozrejme spåòa» správne po¾iadavky, predov¹etkým hygienické ¾elania, v poslednom prípade by mali ma» mo¾nos» získa» dobrý certifikát umo¾òujúci vz»ah s potravinami. Zariadenia by mali by» vyrobené z vysoko kvalitných materiálov, ako sú nehrdzavejúca oceµ alebo iné výrobky, z ktorých sa èastice nedostanú do potravín.

V re¹taurácii budete potrebova» zariadenia iného typu, ako napríklad mlynèek na mäso, tzn. vlk, alebo samotný krájaè. Príkladom je 612p krájaè, ideálny pre pou¾itie v re¹tauráciách. Krájaè je univerzálne zariadenie urèené pre rôzne druhy potravín - od vylieèených mäsa a¾ po zeleninu. To vám umo¾ní reza» do obrovskej ¹kály hrubých plátkov. Prídavný tlakový prvok zvelièuje organizáciu na strihanie aj hrotov, bez obáv o poranenie prstov poèas rezania.

Krájaè, ako aj ïal¹ie zariadenia musia poskytova» pohodlie a dobrú pracovnú efektivitu. Zariadenia, ktoré sa pou¾ívajú v stravovacích podnikoch, najmä ako krájaè, by mali ma» tie¾ dobrú ochranu, ako je to v prípade ochrany proti náhodnému zapnutiu. Tým sa potvrdí ochrana tvárí, ktoré im slú¾ia. Je tie¾ veµmi rozumné, ¾e zariadenie by malo by» vyzliekané alebo viac, aby bol prístup k jeho pracovným stránkam jednoduchý - vïaka súèasnému bude rýchlo jes» dôle¾ité, udr¾iava» ho èistý. Toto má zase mimoriadny význam pre zachovanie dokonalých hygienických podmienok.

Zariadenia, aj tie najefektívnej¹ie, vy¾adujú pravidelnú údr¾bu a niekedy aj opravy. To je dôvod, preèo stojí za umiestnenie na konci osvedèených výrobcov. S týmito výrobcami by nemal by» ¾iadny problém s prístupom k ïal¹iemu príslu¹enstvu, ktoré zvy¹uje funkènos» zariadenia.