Rafsoft fakturaeny program

Varikosette

Program fakturácie umo¾òuje vydáva» iný spôsob úètovníctva v rýchlej, prirodzenej a prispôsobenej podobe. Modul Comarch ERP Optima Invoices je extrémne slabý. Vïaka nej si mô¾ete da» texty v urèitej mene.

Aktuálna aplikácia je v súète synchronizovanej s rôznymi prvkami systému Comarch. Údaje sú aktualizované v plnom rozsahu, èo je jednoduchá úètovná slu¾ba. S ohµadom na funkènos» (mo¾nosti predaja a nákupu, výmena dokumentov na internete tento modul postupne vyberá najzaujímavej¹iu ponuku na trhu medzi materiálmi tohto ¾ánru.Ïal¹í nástroj, ako napríklad okno ©pecifický predaj, vám umo¾òuje poskytnú» v¹etky rady a materiály týkajúce sa daného zákazníka. Toto je mimoriadne u¾itoèné rie¹enie pre úètovníkov. Tento nápad je navy¹e funkciou tlaèe. To v¹etko sa deje, ¾e systém umo¾òuje oveµa µah¹ie by» spoloènos»ou alebo podnikom a robí prácu príjemnej¹ou.Program Comarch ERP Optima Faktury je ideálny najmä pre deti a malé firmy, kde úètovné oddelenie nie je husté a µudia sa odporúèajú a podporujú. Toto je úloha modulu faktúry ako èasopisu na písanie a fakturáciu, uµahèuje prácu µudí a zni¾uje mo¾nos» chyby. Program vám umo¾òuje rýchlo vystavi» faktúry spolu s ich okam¾itou opravou aj mo¾nos»ou tlaèe.Comarch ERP Fakturácia Faktúry Optima pokraèuje: vystavovanie predajných faktúr a nákup, Fiscalization pre jednotlivcov, servis v¹etky zále¾itosti v amerických dolároch a cudzích mien, vydávajúci korekciu podklady (korekcia mno¾stvo, dátumy, hodnota -providing, DPH, zµavu a tak ïalej. , nákup a predaj výberu vzorov platby (bankovým prevodom, kompenzácia, hotovos», rovnako, a tie, ktoré je naznaèené softvéru a slu¾ieb klienta a vedenie evidencie dodávateµov.