Profesionalny vyvojovy preklad

V medzinárodnej podobe existuje diplomatický jazyk, ktorý je opísaný kultúrou a plynulos»ou prejavu. Okrem toho obsahuje aj celý rad výrazov, ktoré v zahalenej procedúre odrá¾ajú zámery reèníka. Musíte by» schopní preèíta» ich v správnom type, ktorý nie je v¾dy otvorený pre zákazníkov.Politici z iných krajín dávajú verejné prejavy a posolstvá adresované poslucháèom z rôznych jazykových oblastí. Tlmoèník hrá dôle¾itú úlohu v tejto veci. Od neho v obrovskej vý¹ke závisí od prijatia správy. Potrebuje by» nielen perfektne oboznámený s jazykom reèníka, ale musí by» tie¾ veµmi informovaný o politickej situácii a medzinárodných podmienkach.

Aký spôsob prekladu v diplomacii sa pou¾íva predov¹etkým?Najlep¹ím spôsobom, ako preklada» takéto prejavy, je konzekutívne tlmoèenie. Nevytvárajú sa pravidelne, to znamená paralelne s vyhláseniami, v rozpätí medzi krat¹ími alebo dlh¹ími èas»ami textu. Prekladateµ sa domnieva, ¾e je úlohou zhrnú» fragmenty poslucháèom s prihliadnutím na ich úplný nápad a zvýraznenie najdôle¾itej¹ích bodov. Nie je tak populárny, preto¾e ka¾dý jazyk obsahuje idiómy alebo frázy, ktoré nebudú schopné prelo¾i» doslovne, hoci v mo¾nosti, ktorá je potrebná pre v¹etky kontexty. Jazyk diplomacie sa opiera o rôzne metafory a v¹eobecnosti, ktorých následné vplyvy sa musia obmedzi» na doslovnej¹iu situáciu, ktorá je k dispozícii druhým príjemcom. Okrem toho, po sebe idúce tlmoèenie vy¾aduje, aby boli nezávislé od nadmernej interpretácie.

Kto by mal preklad vykona»?

zdroj:

Prekladatelia chcú vyu¾i» veµkú energiu na okam¾itú analýzu obsahu, výber najdôle¾itej¹ích informácií, vytvorenie vyhlásenia, ktoré je hladké a presne odrá¾a skutoèný zámer reèníka. To je dôvod, preèo prekladateµ neobvykle zodpovedá vo svojej ko¾i medzinárodne. Konzekutívne tlmoèenie za oficiálnych okolností vykonávajú odborníci s milými skúsenos»ami. Uva¾ujú o spôsoboch zapamätania obsahu alebo ich výpisu v plnom znení za krátke slová pre niektoré slová alebo symboly oznaèujúce intonáciu, zdôrazòovanie alebo zvýraznenie kµúèových slov. Vïaka tomu sú schopní upriami» pozornos» na dynamiku podobnú úrovni reproduktora.A následné tlmoèenie je ústny preklad, kondenzovaný a preto zvyèajne men¹í ako pôvodný text, ktorý odrá¾a podstatu obsahu a my¹lienku línie reèníka, ako aj jeho zámery.