Profesionalne preklady pl

Mini-Market Insoft je posledný hotovostný projekt pripravený pre firmy, ktoré sú spravované z centrálnej kancelárie siete. V¹etky aktivity zamestnancov v podnikaní sú zamerané na spotrebiteµské slu¾by a predaj a ïal¹ie èinnosti sú automatizované a obmedzené. Softvérový obchodný dom PC-Market Insoft v spoloènosti Centrala a Mini-Market Insoft v podnikaní sú rie¹enia vyvinuté s iniciatívou servisu re»azca vlastných obchodov alebo napísania vecí v podobe fran¹ízy. V tomto usporiadaní plní úlohu dôle¾itého bodu pre rie¹enie Mini-Market softvér PC-Market.

Vïaka tejto kon¹trukcii mô¾eme automaticky získa» v¹etky moduly a funkènos» softvéru PC-Market. Centrála siete mô¾e vykonáva» dozor nad prácou ka¾dého obchodu, vykonáva» analýzy a to, èo sa nachádza v òom, prijíma» rozhodnutia týkajúce sa prekládky obchodu s tovarom, riadením sortimentu a cenami.

Èo priná¹a systém Mini-Market Insoft?Mini-Market Insoft systémový panel sa pravdepodobne pou¾íva na dotykových zariadeniach. Produkty mô¾u by» zastúpené, rovnako ako ich parametre mô¾u by» uvedené, mô¾ete im da» fotografie.

S dosky vstupu správnos» napájania a riadenie podniku zásobovanie pomocou kolektorov úsporu hmotnosti èasu.

Podpora vernostných systémov, ktoré sú podporované zµavami a prvkami. Pravidlá sú plánované centrálne a èítanie karty automaticky schvaµuje pravidlá zliav na základe zmlúv.

©tát bude kupova» náhµadu èlánkov v priebehu real, tak¾e mô¾ete rýchlo rozhodnú» o ïal¹ie dodávky, alebo zvratu tovaru medzi skladmi.

Program InSoft Mini-Market podporuje viacjazyèné verzie, ktoré zakúpi, aby bez akéhokoµvek dôvodu zaviedol jednoduchý systém pre celý obchodný re»azec.

Mini-Market Insoft hlási po celú dobu, vrátane aké obchody boli predané, koµko peòazí sa pova¾uje za viditeµné v vreckách v ktoromkoµvek obchode, aký druh mar¾e si kúpili na predaných tovaroch.