Princip tvorby obrazu metalografickeho mikroskopu

V súèasnosti je metalurgia oblas», ktorá nerozumie len procesom plastickej tvorby a zlievaròam, ale odporúèa sa aj ¹tudova» skupiny v makro triede. V poslednom smere sa zvyèajne prená¹ajú experimenty s metalografickými mikroskopmi.

Mikroskopia je pole, ktoré sa objavilo pred niekoµkými stovkami rokmi. A len v závislosti od nového typu mikroskopov sa zaèala meni» metalurgia. V súèasných etapách sú nenahraditeµné pri práci s technickými produktmi. Meteorografické mikroskopy, ktoré sa okrem iného pou¾ívajú na skúmanie kovového ¹rotu alebo ich prelomov, sú v danej oblasti cenovo najdostupnej¹ie. Existuje teda spôsob zobrazovania, ktorý je in¹talovaný na nepriehµadných vzorkách. Medzi metalografické mikroskopy patria okrem iného aj elektronové mikroskopy, ktoré umo¾òujú pozorovanie ¹truktúry v atómovej fáze a svetelných mikroskopov, ktoré sa vyznaèujú men¹ím zväè¹ením. Pozorovania vykonané s pou¾itím týchto zariadení sú mimoriadne dôle¾ité, preto¾e vïaka tomu doká¾eme odhali» nový typ mikrotrhliniek vnútri alebo ich iniciova». Fázový podiel je mo¾né vypoèíta» presnej¹ie, ako aj presné urèenie jednotlivých fáz. Vïaka tomu mô¾eme odhadnú» aj poèet a typ inklúzií a mnoho ïal¹ích dôle¾itých faktorov z hµadiska metalurgickej vízie. Napríklad, èasto mikroskopické pozorovania novo vytvoreného materiálu umo¾nia ¹pecifické pozorovanie materiálovej ¹truktúry, vïaka èomu sa v perspektíve mô¾eme vyhnú» mnohým ne¾iadúcim poruchám.

Pou¾itie metalografických mikroskopov je mimoriadne dôle¾ité, preto¾e vïaka tomu u¾ mô¾eme nájs» chyby v materiáli. Ale aby slu¾ba tohto typu nábytku bola komplikovaná. Z tohto faktora by skúsenosti mali by» vykonávané iba kvalifikovanými osobami.