Priklad dokumentu bezpeenostnej politiky

Ka¾dý podnik, v ktorom sa vyrábajú technológie, súvisí s mo¾nos»ou výbuchu, je povinný ma» dokument o ochrane proti výbuchu. Zákon vy¾aduje a ¾e takýto materiál má uzavrie» zamestnávateµ, napr. Riaditeµ závodu, prezident, majiteµ spoloènosti atï.

biostenix sensi oilBiostenix Sensi Oil - účinný spôsob, ako problémy so sluchom

Bezpeènostný dokument je od zaèiatku stanovený zákonom EÚ aj prostredníctvom domácich noriem. Prísne definované pravidlá urèujú, èo sa má v dokumente zisti», v akom poradí by sa mali jednotlivým údajom poskytnú» informácie.

Rozdelený dokument existuje v troch èastiach.

Prvý z nich zobrazuje v¹eobecné údaje o nebezpeèenstve výbuchu. Potenciálne výbu¹né atmosféry, ktoré sa objavujú v kancelárii, sú presne prezentované. Klasifikácia priestoru na priestore s nebezpeèenstvom výbuchu sa pripravuje v závislosti od poètu a intenzity nebezpeèenstva. Skupina dokumentu o ochrane proti výbuchu je tie¾ struèným vyhlásením o existujúcich ochranných opatreniach.

Zostávajúca stránka dokumentu obsahuje presné informácie týkajúce sa hodnotenia rizika a rizika výbuchu. Spôsoby prevencie výbuchu sú vyvinuté a odporúèa sa chráni» pred nièivými úèinkami výbuchu. Druhá èas» tie¾ ¹pecifikuje technické a organizaèné bezpeènostné opatrenia.

Tretia èas» dokumentu o ochrane pred výbuchom pozostáva z rád a podporných dokumentov. Tu sú vybrané protokoly, svedectvá, potvrdenia a techniky. Obyèajne sa prezentujú formou usporiadaného zoznamu alebo vyhlásenia bez prílohy.