Preklady konferencie tomasz zaj c

Tlmoèenie je nakoniec uµahèi» komunikáciu medzi dvoma µuïmi, ktorí nekomunikujú v tomto jedinom jazyku. Tak¾e vo v¹etkých oblastiach, tlmoèenie vyniká pre nové kategórie. Konferenèné tlmoèenie je jedným z nich. A na èom sú prakticky zalo¾ené a kedy ich stojí za pou¾itie?

Na èo sa poèíta konferenèný tlmoèník?Takéto konferenèné interpretácie sa zvyèajne konajú v priestoroch konferencie. Mô¾u sa robi» poèas rôznych diskusií alebo dôle¾itých obchodných stretnutí. Mô¾u medzi nimi udeli» interpretácie postupne alebo súèasne. Ak sa dokonca rozhovory stretnú s väè¹ím poètom postáv z bohatých krajín, be¾ne sa pou¾ívajú simultánne preklady. Tieto po sebe nasledujúce sa menej a menej pou¾ívajú, preto¾e nepriná¹ajú ¾iadne skutoène jednoduché efekty.

In¹titucionálny a vnútorný trhTie¾ zdieµame konferenèné preklady v dvoch smeroch. Je to tak o in¹titucionálnom trhu, ako aj o jeho vlastnom. Medzinárodné in¹titúcie ako EDC èasto organizujú viacjazyèné stretnutia. Potom je lep¹ie vychováva» z niekoµkých iných jazykov do jedného z materinských jazykov predchodcu. Takýto konferenèný tlmoèník musí preto preukáza» veµké znalosti a praktické zruènosti. Nestaèí len hovori» po anglicky. Dobrý konferenèný tlmoèník by mal plynú» plynule v rôznych jazykoch. Vïaka tomu automaticky prelo¾í celé konferencie v danom období, bez ohµadu na to, kto sa na nich zúèastní. Ak v¹ak ide o súkromný trh, celá vec vyzerá trochu inak. Súkromné in¹titúcie zvyèajne preferujú dvojjazyèné stretnutia. Na takýchto konferenciách sa zúèastòujú µudia z ïal¹ích dvoch krajín. Na stretnutí sa pou¾ívajú prekladatelia, ktorí hovoria len dobre v dvoch ¹pecifických jazykoch.

Chcete sa sta» prekladateµom?Tak¾e ak by sme sa uva¾ovali o tom, ¾e sa staneme prekladateµom, mali by sme doplni» svoje vlastné poznatky o tejto téme. Interpretácia má u¾ priame podkategórie. Tak¾e ak chceme získa» konferenèné tlmoèenie, musíme ma» naozaj veµké znalosti. Mali by sme plynulo prinajmen¹om v niektorých cudzích jazykoch. Vïaka tomu budú poµské in¹titúcie vyu¾íva» medzinárodné in¹titúcie. A ak ich vezmeme za ne, urèite rýchlo zlep¹íme vlastnú kontrolu a schopnos» ¾ien získa» stále úèinnej¹iu prax.