Preklad golfovych sprav 5

21. storoèie je dokonalým vývojom dopytu po rôznych typoch prekladov. Zároveò nemô¾ete by» µahostajní k tomu, ¾e lokality softvéru v súèasnosti zohrávajú veµkú úlohu. Èo sa zhoduje s touto vierou?

Séria akcií prispôsobujúcich daný èlánok potrebám poµského trhu, ktoré okrem iného zaberajú, softvérový preklad a teda zruèný preklad èlánkov a softvérovej dokumentácie do konkrétneho jazyka a napriek tomu prispôsobenie poslednému jazyku. Preto sa vz»ahuje na také otázky, ako je úprava formátu dátumov alebo spôsob, akým sú písmená zoradené v abecede.Profesionálna poloha softvéru si vy¾aduje zapojenie prekladateµov ¹pecializujúcich sa na terminológiu IT, ako aj programátorov a in¾inierov. Jazykové kompetencie idú ruka v ruke so znalos»ami a umeleckými skúsenos»ami súvisiacimi s tímami ERP, SCM, CRM, programami podporujúcimi návrh a dodávku alebo bankovým softvérom. Spoµahlivá poloha je zmie¹aná so spektrom mo¾ností, ako sa dosta» k cudzím námestím pomocou softvéru a mô¾e sa výrazne premietnu» do úspechu celej spoloènosti.Zavedenie tovaru na svetové veµtrhy sa vz»ahuje aj na internacionalizáciu výrobkov. Èo je iné z miesta?Internacionalizácia je jednoducho prispôsobením produktov podmienkam potenciálnych zákazníkov bez zohµadnenia rôznych miestnych ¹pecifikácií, keï sa miesto stretne predov¹etkým s cieµom reagova» na potreby konkrétnych trhov, reaguje na osobitné potreby danej lokality. Preto sa toto miesto dodatoène realizuje pre v¹etko na trhu a internacionalizáciu raz pre konkrétny produkt. Oba procesy sú v¹ak u¾itoèné a pri veµkých plánoch pre fungovanie globálnych trhov je potrebné zvá¾i» oboje.Existujú závislosti medzi pozíciou a internacionalizáciou, ktoré by sa mali bra» do úvahy pri vykonávaní týchto procesov. Pred umiestnením by sa mala internacionalizácia ukonèi». Stojí za to premý¹µa», preto¾e dobre realizovaná internacionalizácia výrazne zni¾uje èas uvedený na mieste, èo predl¾uje obdobie, ktoré je dôle¾ité pre aplikáciu produktu na námestí. Navy¹e dobre riadená internacionalizácia urèite odkazuje na priaznivé uvedenie produktu na cieµové trhy bez rizika spracovania softvéru hneï po fáze lokalizácie.Spoµahlivá lokalizácia softvéru mô¾e by» cestou k úspechu v podnikaní.