Pravne slu by v pokladnienom registri

V 19. storoèí na¹iel daòovú pokladòu James Jacob Ritty, ktorý ovládal zamestnancov svojich krèiem. Vlastnil niekoµko priestorov v Daytone (dokonca aj skvelá miestna mafia, dokonca aj tá istá téma pre ¹peciálny príbeh. Bol to niekto efektívny a nemal to rád, keï si mami. Kto nás má radi? V istom momente svietila ¾iarovka a pri¹iel som s my¹lienkou vybudova» iné zariadenie.

Tento nástroj priniesol revolúciu v obchode, hoci prvé kópie neboli podobné elektronickým pokladnièom - dali sa z budíka a zo zásuvky, zatiaµ èo v priebehu transakcie ste poèuli skvelý zvuk. Vynálezca, po patentovaní prístroja, zalo¾il malú továreò so svojim priateµom, ktorý robil jeho meno slávnym pre svet. Hoci dnes u¾ niekoµko z nás spája názov Ritty, v oblasti umenia aj na internetových èastiach venovaných fi¹kálnym tlaèiarom nájdete voµné problémy.Veµká alebo malá pokladòa? Voµba závisí od va¹ich potrieb!Súèasné fi¹kálne pokladnice, na ktorých sa spoliehame:- pokladnice ECR (elektronické registraèné pokladne - nevymo¾iteµné, s ni¾¹ou pamä»ou RAM, bez mo¾nosti roz¹írenia. Obmedzená pamä» RAM znamená, ¾e po niekoµkých rokoch je zariadenie pridané k zmene, i keï menej èasto pou¾ívané, bude trva» dlh¹ie.- POS pokladnièné pokladne - takzvané poèítaèové pokladne - s rozsiahlej¹ou pamä»ou RAM, jednoduchou výmenou prvkov a roz¹írením obsahu.V pokladniciach pokladníc sa mô¾eme nauèi»:- prenosné pokladne - pohodlné a jemné pokladne elzab mini e ideálne pre malých investorov aj na podporu outdoorových podujatí- jednokomorové pokladne - známe v bodoch a butikoch kvôli ich malým rozmerom, s mo¾nos»ou pripojenia napájania a èítaèky kódov k poèítaèu, fungujú dobre v podomovom predaji- systémové pokladne - ideálne pre väè¹ie obchody, mo¾nos» splni» druhé platobné terminály, pokladne a skladový program. Existuje veµa rôznych pracovných miest, ako je platba za úèty a predaj dobíjacích prostriedkov pre mobilné telefóny.