Prachova maska pm10

Pri urèovaní nákupu priemyselných zberaèov prachu stojí za to vedie», ¾e existuje takmer niekoµko typov takýchto zberaèov prachu. Prvým typom priemyselných zberaèov prachu sú usadzovacie komory. Existujú preto gravitaèné zberaèe prachu. Èastice prachu, ktoré prenikajú do vnútra takéhoto zberaèa prachu pod vplyvom gravitácie, spadajú na samotné dno zberaèa prachu a vyèistený plyn, ktorý je príjemnej¹í, je µahko odvádzaný z hornej èasti takéhoto zberaèa prachu. Dôle¾itou nevýhodou tohto druhu zberaèa prachu je mo¾nos» odparovania horúceho prachu.

Ïal¹ím typom hospodárskych zberaèov prachu sú zotrvaèníkové kolektory. Vyznaèujú sa skutoènos»ou, ¾e takéto nástroje sú u¾itoèné pri vyu¾ívaní a vyu¾ívajú oveµa zjednodu¹enej¹iu kon¹trukciu. Treba v¹ak spomenú», ¾e ich úèinnos» nie je významná. Preto vo vy¹¹ích výrobných zariadeniach nefungujú.Kolektory filtra sú iným modelom. Filtraèné zberaèe prachu pôsobia týmto spôsobom, aby kontaminovaný alkohol bol vykonávaný vhodnými tkaninami. Pri dne¹nej lieèbe je zneèistenie tkanín a vyèistený plyn prúdi. Tieto odluèovaèe prachu sú veµmi úèinné. Z tohto dôvodu sa stretávajú v plnej výrobnej predajni.Stojí za zmienku, ¾e »a¾ba prachu je povinná v niektorých pracoviskách, v ktorých sa vysiela zneèistenie ovzdu¹ia. Treba v¹ak ma» na pamäti, ¾e takéto ekonomické zberaèe prachu sú veµmi dobré a mali by sme prispôsobi» ná¹ zberaè prachu takým spôsobom, aký sa v kancelárii vyrába. To je potrebné preèíta» o správnych parametroch takýchto zberaèov prachu, aby sa koneène mohol rozhodnú», ako ïaleko by sa malo rozhodnú». Typy zberaèov prachu sa lí¹ia predov¹etkým efektívnos»ou èistenia. Preto sú tieto zberaèe prachu, ktoré sú trochu dôle¾itej¹ie, urèite oveµa pozitívnej¹ie. Dôle¾itá existuje aj spoloènos» priemyselných zberaèov prachu. Stojí za to pou¾i» osvedèené spoloènosti, ktoré predstavujú pozitívne spätné väzby. Urèite nebudeme sklamaní súèasným rie¹ením kúpeného priemyselného zberaèa prachu.