Pra nos na pracovisku

Vo veµkých továròach a pracovných domoch je veµa pra¹nosti a zneèistenia ovzdu¹ia. V týchto veµmi zlých zdravotných podmienkach pracujú µudia, úèinky takéhoto stavu sú èasto ulo¾ené v neskor¹ích rokoch ich existencie.

Dnes zamestnávateµ, ktorý premý¹µa o zdraví svojich zamestnancov, spája v týchto bytoch kolektory prachu a priemyselné zberaèe prachu. Ventilátory, odluèovaèe, a uvedený vypú¹»ací prostredníctvom menu, v ktorej je vetrací v interiéri je obzvlá¹» zneèistené dynamiku tie¾ významne vhodné. Mali by ste tie¾ vedie», dobre si uvedomi», ¾e trh s vysokým zneèistením ovzdu¹ia, mal s prá¹kom alebo piliny mô¾u by» u¾itoèné zaèa» v tom zmysle, kde je ¹tát ako veµký a surový prachu a zneèisteniu ovzdu¹ia. V¹etko, èo vrece typ lapaèe prachu, cyklóny, zbrane alebo vytiahnutie rovnaké výfukové plyny a èipy je investícia stojí za jeho vydanie, tieto nástroje majú osobitné osvedèenie, sú vyrobené spoloène s smernice ATEX rovnako vyplni» jednoduchý zmysle v¹etkých typov výrobných hál. Pomocou nich, predov¹etkým ochrana pracovníkov dosta» na opaèných miestach a výbu¹ný. Existujú vysávaèa prachu, ktoré súèasne odpylaj± niekoµko strojov, ako sú zahus»ovadlá, hobµovaèky, píly a frézky, a to najmä v nábytku továròach, s ïal¹ie zmeny cyklóny sú urèené na »ahanie zneèistenia suchého vzduchu, odluèovaèe prachu sú tie¾ èistenie vzduchu z výfuku. Tieto vý»ahy sú in¹talované ako stálych pracovných miest, stojaci na kariéru v urèitom hale, tam sú mobilné odsávacie polohy, ktorá poskytuje prostredie s teèúcou kolesá alebo stá» ako malé prenosné zariadenie. V¹etky tieto vzduchové ventilátory spåòa», ¾e rovnakú funkciu, tj. Odpylaj± a odstránenie vzduchu z èierna látka Vetranie kontaminovaných oblastí, sú veµmi dobré a je dr¾a» ich v ktorého výrobe tvorí hlavnú neèistotu. Odsávanie sa podrobí rovnaké prvky, a tieto prvky spojené, tak¾e mô¾e dosiahnu» niekoµko zberateµov prachu naraz. Potreba vy¹¹ích dávok takýchto zariadení na chodbe chce od úrovne zneèistenia.