Pokladoa aklas kos youtube

Ka¾dý podnikateµ, ktorý pou¾íva fi¹kálne pokladne v blízkej spoloènosti, èelí ka¾dodenným problémom, ktoré mô¾u zariadenia vytvára». Rovnako ako akékoµvek poèítaèové vybavenie, pokladnice nie sú nezávislé od rozhodnutí a niekedy kazia. Nie majiteµ firmy vie, ¾e v ka¾dom okamihu, keï sa register skonèí pomocou registraènej pokladnice, by mal obsahova» ïal¹ie takéto zariadenie - teraz zlyhanie prvého.

Nedostatok zálo¾nej registraènej pokladne pri predaji výrobkov alebo pomoci mô¾e vytvori» pokuty od daòového úradu, preto¾e zabráni tomu, aby sa záznamy o predaji preru¹ili v èase rozpadu hlavného zariadenia. Dokumenty ulo¾ené v súlade s pokladnicou by mali obsahova» pokladnièný servis. V tejto skutoènosti sú nielen v¹etky opravy vykonané v zariadení, ale existujú aj údaje o fi¹kalizácii pokladnice alebo výmene jej my¹lienok. V slu¾obnej pozícii sa musí uvies» aj jedineèné èíslo, ktoré bolo daòovému úradu dané pokladnici, názov spoloènosti a adresa priestorov, v ktorých sa hotovos» pou¾íva. V¹etky tieto vz»ahy sú potrebné na úspech kontroly od daòového úradu. V ka¾dom prípade v povedomí o kasínoch, jeho zmena ide na èinnosti ¹pecializovanej slu¾by, s ktorou by mal ka¾dý podnikateµ pou¾ívajúci registraèné pokladne podpísa» zmluvu. Èo je dôle¾ité - mali by ste informova» daòový úrad o nejakej zmene slu¾by pokladníka. Predaj vo vý¹ke fi¹kálnych súm by sa mal uskutoèòova» v nepretr¾itom systéme, a preto pri úspe¹nom zapåòaní pamäti pokladnice je potrebné vymieòa» si názory s iným, prièom si zároveò pamätáte na èítanie pamäte. Èítanie pamäte registraèného pokladne urèite existuje - aj vtedy, keï ide o zmenu vykonanú len autorizovanou entitou. Okrem toho musí by» vyplnené za prítomnosti zamestnanca daòového úradu. Z pamäte pokladnice je vyhotovený príslu¹ný protokol, ktorého kópia je zaslaná daòovému úradu a druhej podnikateµovi. Potrebuje, aby sa táto správa udr¾iavala spolu s ïal¹ími dokumentmi týkajúcimi sa pokladnice - jeho postup mô¾e vytvori» pokutu úradu.