Pokladniene naklady

Zákazníkom registraèných pokladníc a presne odpovedajúcim majiteµom týchto zariadení existuje mnoho povinností vyplývajúcich zo zákona. Pokladnice sú ¹peciálnym vybavením súvisiacim s pokraèujúcou hospodárskou èinnos»ou, ktorej pou¾ívanie bolo prísne regulované inými zákonmi a rozhodnutiami. ®iadne zo zariadení pou¾ívaných v spoloènosti, ako sú poèítaèe, telefóny alebo dokonca ¹pecializované výrobné stroje, nepodliehali takýmto povinnostiam ako pokladnièné registraèné pokladne.

Bezprostredne po zakúpení pokladnice je potrebné vykona» jej registráciu na daòovom úrade. Kancelária poskytne jedineèné èíslo pokladni. Povinnos»ou úèasti na formulári bolo, aby sa èíslo pou¾ilo na v¹etky pou¾ité registraèné pokladnice, prièom ka¾dé z nich dostane iné unikátne èíslo. Ïal¹ou vecou, ktorú je potrebné naplni», je fi¹kalizácia pokladnice, ktorú mô¾u vykonáva» len autorizovaní poskytovatelia slu¾ieb. Krakowské registraèné pokladne sú nielen predajným miestom, ale aj autorizovanou slu¾bou. Stojí za to podpísa» dohodu pre v¹etky finanèné registraèné pokladne v spoloènosti so samotnou slu¾bou, oveµa viac v povolaní, v ktorom ste si kúpili fiskálne zariadenia. V daòovom názve musíte poskytnú» údaje o slu¾bách, ktoré sú presné pre hotovos» v jasnom podniku. Daòový úrad by mal by» tie¾ informovaný o zmene slu¾by pokladnice. V prípade poruchy, ale tá istá vybraná slu¾ba je oprávnená postara» sa o pokladniènú pokladnicu, mô¾e táto slu¾ba vykonáva» akékoµvek zmeny v pamäti zariadenia. Pri registrácii predaja v èiastke, èi u¾ z materiálov alebo slu¾ieb, je vhodné vydáva» pravidelné fi¹kálne správy. Zvyèajne ide o denné, mesaèné a roèné správy a zriedkavej¹ie ¹tvr»roèné. Nedostatok vlastníctva správ mô¾e ma» vplyv na ulo¾enie peòa¾ných sankcií majiteµovi pokladnice. Pri pou¾ívaní registraèných pokladníc by sa malo uvies» ich pravidelné preskúmanie, ktoré fungujú, hoci to isté zvolené slu¾by. To je obzvlá¹» dôle¾ité, preto¾e sankcie za nepreskúmanie pokladnice mô¾u by» nepochybne pre spoloènos» veµké. V¹etka dokumentácia týkajúca sa pokladnice vrátane prevádzky pokladnice, pravidelné fi¹kálne správy by mali by» vedené spoloène s dokumentáciou spoloènosti. Kancelária doká¾e zobrazi» v¹etky dokumenty po niekoµkých rokoch po pou¾ití registraènej pokladne alebo dokonca po vykonaní èinnosti. Pri uzatváraní spoloènosti by mala ma» nová povinnos» majiteµa - èíta» daòovú pamä» pokladne, ktorú pravdepodobne bude plni» len slu¾ba.