Pokladniena pokladoa kouko to stoji

S registraènou pokladòou sa mô¾eme stretnú» v¹ade tam, kde sú za výrobok alebo slu¾bu zodpovedné fyzické osoby a vplyv takéhoto obratu presahuje limit stanovený ministerstvom financií.

Preèo tie¾ ako pokladòa?Pokladnica existuje pre zariadenie, na ktorom sa predávajú tovary alebo slu¾by. Vïaka tomu mô¾e úloha kupujúceho pre produkt alebo pomoc získa» presný zoznam toho, èo dal. Obsahuje presnú cenu ka¾dej práce a celkovú sumu. Dôkaz o predaji, tak¾e niè iné ako potvrdenie. V súèasnosti je vïaka tomu, ¾e sme schopní zaplati» za to, èo a koµko sme zaplatili, alebo náhodou, ¾e suma nie je príli¹ veµká ani príli¹ malá. K tomu dochádza aj vtedy, keï klient nevedome získa vadný tovar. V tomto prípade úètovné doklady súèasne slú¾ia na oznamovanie takéhoto výsledku druhej alebo ceny peòazí, èo bude zodpoveda» sume, ktorú zákazník zaplatil. Pokladnica sa v¹ak nepou¾íva iba na tlaè príjmov. Jej druhou èinnos»ou je písanie tr¾ieb. Po dokonèení predaja je predávajúci povinný vypracova» dennú správu o predaji. Vïaka nemu sa niektorí zaregistrujú, aké materiály boli predané, koµko ich bolo zaplatené a koµko som ich nauèil DPH.

Pokladnica ERCExistujú originálne spôsoby pokladnièných pokladníc. Rozlí¹enie pokladnice ERC alebo Elektronického registra peòazí mô¾eme odlí¹i» ako dôkaz. Je to isté peniaze, ktoré pou¾íva programy, ako napríklad výrobca nahral. Nemô¾ete ich zmeni». A je tu dos» malá dátová kapacita, ktorá sa po niekoµkých rokoch rýchlo naplní. Vlastník takejto pokladne má dve mo¾nosti: mô¾e nahradi» finanèný modul za druhú alebo úplne zmeni» celú sumu na poslednú. Posledný poèet pokladníc zahàòa okrem iného mobilné kasína, samostatné pokladne alebo registraèné pokladne.

Fi¹kálne terminályDruhou metódou pokladnièných pokladníc je POS pokladòa alebo elektronický predajný bod. Urèujú ich aj poèítaèové pokladnice. Zvyèajne pozostávajú z poèítaèa, fiskálnej tlaèiarne, klávesnice a monitora. Súèasné pokladnice sú univerzálne, èo znamená, ¾e k nim mô¾ete pripoji» napríklad fiskálne terminály, èítaèky èiarových kódov alebo elektrické váhy. POS registraèné pokladne mô¾u by» voµne konfigurované alebo roz¹írené v súlade s inými potrebami alebo rozvojom podnikania.