Poeas streuby

Odsávanie prachu z atexu alebo odsávanie prachu spolu s radou ATEX (ATmosphere EXplosible je èoraz obµúbenej¹ou udalos»ou v oddelení pre zdravie a bezpeènos». Smernica ATEX je právnym aktom Európskej únie, ktorý potvrdzuje normy, ktoré musia výrobky poskytova» v rizikových, najmä exponovaných oblastiach. na zaèiatku.

http://sk.healthymode.eu/catch-me-patch-me-najefektivnejsim-prostriedkom-na-znizenie-hmotnosti/Catch Me, Patch Me! . Najefektívnejším prostriedkom na zníženie hmotnosti

V súèasnosti by v¹etky jedlá vyrobené v Európskej únii mali by» nebezpeèné pri spolupráci s pravidlom ATEX. Po prvé, ATEX ukladá pou¾itý druh materiálu a navy¹e aj pou¾itú kon¹trukciu. Zariadenia vykonávajúce toto pravidlo sú oznaèené znaèkou CE. Je povinnos»ou výrobcu klasifikova» riziká a prida» oznaèenia pre konkrétny výrobok. Zberaèe prachu sú zariadenia, ktoré sú ¹iroko pou¾ívané v priemysle. Sú urèené hlavne na èistenie jemných prachových èastíc. Okrem iného sa pou¾ívajú pri kovoobrábaní na brúsenie, koneènú úpravu odliatkov, brúsenie, le¹tenie. Pou¾ívajú sa lapaèe prachu a na spracovanie dreva, presnej¹ie na odsávanie prachu a na manipuláciu s prá¹kovými materiálmi, najmä chemickými prá¹kami. Existuje celý postup posudzovania zhody výsledkov v systéme výbu¹nej bezpeènosti. Takéto hodnotenie zvyèajne vykonáva nezávislý notifikovaný orgán. V èase takéhoto posudzovania zhody sa vytvorí v¹etka technická dokumentácia, ktorá obsahuje zoznam smerníc, s ktorými je jednoznaèné zariadenie, zoznam dokumentov, ktoré boli zohµadnené pri práci zariadenia. V dokumentácii musia by» zahrnuté nasledovné dokumenty: skupina a kategória zariadenia, maximálna povrchová teplota zariadenia, ochrana pred výbuchom. ATEX by mal by» prispôsobený po¾iadavkám veµkého podniku a organizovaný na základe jeho ekonomických a logistických mo¾ností, ako aj mo¾ností µudských zdrojov. Náklady na pou¾ívanie smernice ATEX sú relatívne jednoduché v porovnaní s hrozbami spôsobenými výbuchmi.