Opeuovanie angiospermu

V kníhkupectvách a výrobných halách µudia èasto pou¾ívajú stroje, ktorých práca spôsobuje emisiu malých fragmentovaných èastíc, ktoré majú tendenciu pra¹nos» miestnosti. Dlhodobá práca pri opelení je pravdepodobne veµmi zlá pre zdravie zamestnancov. Niektoré druhy opelenia majú toxickú reakciu na µudský systém. Navy¹e nepriaznivé úèinky opelenia na µudí zhor¹ujú ich úèinnos» pri stavbe práce. Niekedy sa opeµovanie stále prejavuje v horµavých alebo výbu¹ných plynoch, prachoch a výparoch, ktoré mô¾u spôsobi» výbuch, ktorého produktom mô¾e by» stratu ¾ivota alebo zdravia.

Aby sa to napravilo, je potrebné pou¾i» zariadenia na odstraòovanie odpadu. Odsávaèe prachu alebo priemyselné odpra¹ovanie sú mechanizmom, v ktorom sa prach, výfukové plyny a iné priemyselné pary, ktoré sú suspendované vo vzduchu, o¹etrujú z miest. Odstraòovacie zariadenia sa musia pou¾íva» kvôli uplatòovaniu predpisov o ochrane zdravia a bezpeènosti a zdravotníckych pomôcok zamestnancov. Koniec zariadení na odstraòovanie prachu je miestny výfukový systém. Mali by by» pridané èo najbli¾¹ie k zdroju opeµovania, aby sa kontaminanty vykonávali vo svojej oblasti pôvodu. V tomto opatrení sa nebude roz¹irova» do celej miestnosti. Okrem odstránenia prachu zo vzduchu zabezpeèuje priemyselné odvzdu¹nenie kon¹tantnú recirkuláciu. Zariadenia na odsávanie prachu tie¾ obsahujú rie¹enia, ktoré zni¾ujú emisie ¹kodlivých èastíc a ¹piny do atmosféry.

Pri výbere a in¹talácii priemyselného odpra¹ovacieho systému by ste mali ma» veµa dôle¾itých pravidiel. Po prvé, jednotlivé prvky odprá¹enie systém nemô¾e generova» statickú elektrinu - potom bol najpopulárnej¹í spôsob, ako spôsobi» výbuch horµavých plynov. Ventilaèné kanály, ktoré dosahujú sadu in¹talácia, vy¾adujú produkty, ktoré majú by» urèené predov¹etkým odolný voèi korózii a oteru. Tesnos» spojov je mimoriadne významná. S jej plán je pracova» efektívne, vytvára plnej kapacity a mô¾e spôsobi» oveµa dlh¹ia bez poruchy. Úniky sú u¾itoèné pri úspechu erózie, by mohlo vies» k relevantným témam v implementáciu systému, preto¾e majú ¾i» ako u¾ odstránená.