Odstraoovanie prachu poznao

Pred pripojením do celého systému zberu prachu na danom mieste sa musí nain¹talova» dobrý systém odsávania prachu. Správnym spôsobom, hovorí, ¾e systém ¹peciálne navrhnutý, individuálne prispôsobený potrebám miesta s riadnym opeµovaním.

Projektovanie systému odsávania prachu je slu¾ba, ktorá by mala by» zadaná dobrej in¾inierske spoloènosti. Skôr ne¾ kancelária alebo skôr jej µudia navrhnú systém v hlavnom poradí, musia pochopi» zariadenie a dosiahnu» podrobné otázky a analýzy. Pri výbere správnych plán vetrania stroja, je teraz kontakt zoznámi» sa ¹pecifikami výroby domu a vytvori» predbe¾né projekèné práce na platforme postrehy a analýzy. V¹etko by malo by» transparentné a populárne, tak¾e v budúcnosti bude navrhnutý systém odsávania prachu správne naplánovaný v známej jednotke. Poèas týchto pre-design analyzuje najdôle¾itej¹ie je urèi» rýchlos» vzduchu v interiéri zneèistené, je dôle¾ité osud vo vý¹ke okolitom vzduchu sa mení s sanepidu dávkach, a odhadnú» rýchlos» vzduchu v potrubí, aby sa zabránilo sústredením neèistôt. ®e veµa a primerane odhadnú» a urèi» v¹etky potrebné informácie navrhnú» systém odsávania prachu je dobre, ¾e pobe¾í plni» svoju úlohu, a jej servisné náklady nebudú príli¹ veµké. Dobrá metóda odpra¹ovania je tie¾ vháòanie do èerstvého vzduchu haly, rovnako ako zotavenie vzduchu bohatý v zimnej sezóne. Cez výber vhodného zariadenia a príslu¹ných nawiewaj±cych odluèovaèov, vzduch nemô¾e len oèisti» a obnovi» iba na organizáciu otvoreného alebo èerstvý vzduch. Správne navrhnutý systém odpra¹ovania zavedený riadiacimi pracovníkmi továrne je dostatoèný na to, aby ho namontoval a uskladnil a vyèistil, aby odstránil jeho plnenie a trvalé po¹kodenie. Vïaka tomuto zariadeniu, v¹etky odobratie a vetracie zariadenia budú ochotne urobil palcov a bude plni» svoju funkciu, a zamestnanci budú vytvára» dobre vyèisti».