Odsavanie prachu v anglietine

Odpra¹ovacie systém je pou¾ívaný v priemysle, okrem iného, pri vedomí o¹etrenie kovu, drevospracujúcom priemysle, v energetike, potravinárskom, farmaceutickom a v procesoch, v ktorých je ¾iaduce liatie sypkých materiálov. Pohybujúcich sa èastíc s mno¾stvom jemných veµkos»ou predstavujú hrozbu pre techniku a µudské zdravie (str medzi nimi je aj toxické úèinky, preèo a dobré spôsoby »a¾by sú dôle¾itou skutoènos»ou v zariadení podniku, preto¾e zahàòa pozíciu výkonu ochranou zdravia, ochranu médií a zvý¹enie bezpeènosti práce.

Systém zhroma¾ïovania prachu by mal by» namontovaný v blízkosti zdroja zneèistenia. Samonosné ramená, stierky, odsávaèe, priemyselné vysávaèe by mali nielen odstráni» prach vytvorený poèas priemyselných procesov, ale aj proti ich in¹talácii a opätovnému zdvíhaniu.

Prvky systému zberu prachu:

Prvý cyklón - typ zariadenia, na ktoré sa pripoja k èisteniu plynov od pevných èastíc, ktoré pôsobením odstredivej sily (vírivý pohyb do vzduchu v odluèovaèi spôsobuje obrusovanie èastíc na steny zariadení, strácajú kinetickú energiu a následne podrobenie gravitaèný zákon

2. Filter - namontovaný vo veku filtraènej vlo¾ky ocele boli opatrené preplachovania so stlaèeným vzduchom namontovaný na dverách a ventilátor, jednoduché filtre sú filtraèné vrecká alebo ta¹ky.

Obzvlá¹» dôle¾itá práca v re¾imoch odpra¹ovania je ich tesnos» - ka¾dá prestávka v zisku erózie sa zväè¹í, povedie k úniku vzorky a nebezpeèenstva. Ïal¹ím prvkom drahej kon¹trukcie je trvanlivos» materiálov, z ktorých sa dodáva - tuhé èastice, ktoré sa tieria proti boèným povrchom, spôsobujú, ¾e sú odtiahnuté. Zariadenia na odsávanie prachu nemô¾u produkova» a generova» elektrostatické náboje. Ohrozuje to zaèiatok.