Odborna prax gastronomia

Nápoj z najèastej¹ie volených profesií je ovplyvnený prísahou Krakova, èo vám umo¾ní dokonèi» ¹túdium, vïaka ktorému je dôle¾ité sta» sa ¹tudentom.Súdnym prekladateµom je osoba, ktorá zamestnáva najmä úradné preklady, ako aj prekladanie písomností a listov týkajúcich sa overovania prepisov cudzích jazykov. Pravdepodobne vyrába tak pre prácu súkromných osôb, ako aj pre potreby ¹tátnych orgánov: súdy, polícia, prokurátori atï.

Samotná mo¾nos» získa» titul súdneho prekladateµa nie je µahká. Základným dôvodom je uplatòovanie kritérií na to, aby boli poµským obèanom alebo obèianstvom niektorého z èlenských ¹tátov EÚ, èo predstavuje dôkaz o tom, ¾e nie je v registri trestov, a tie¾ sa uèia poµský jazyk. Samotná skú¹ka sa uskutoènila pred poµskou skú¹obnou komisiou pod zá¹titou ministra spravodlivosti, ktorá sa skladá z dvoch skupín, tj prekladateµstva a prekladateµstva. Dôle¾itá je schopnos» trénova» z poµ¹tiny do cudzieho jazyka a naopak. Pri ústnej skú¹ke sa uchádzaè musí zaobera» konsekutívnym tlmoèením a prekladom. K vytvoreniu profesie sa bude kupova» len pozitívny zápoèet za obidve èasti skú¹ky a uchádzaèi sa zapí¹u do zoznamu súdnych prekladateµov po predlo¾ení príslu¹ného sµubu ministrovi spravodlivosti týkajúceho sa zodpovednosti z povolania a o svedomitosti, nestrannosti a bezúhonnosti, ktorú po¾aduje, ako aj o povinnosti zachováva» ¹tátne tajomstvo.

Prostredníctvom súdneho prekladateµa by sa v¹etky dokumenty, ktoré by sa pou¾ívali v úradných postupoch v súèasnom narodení, man¾elstve, úmrtných listoch, ¹kolských vysvedèeniach, notárskych zápisniciach, súdnych príkazoch, plnomocenstve, finanèných správach, osvedèeniach, diplomoch, zmluvách, mali pova¾ova» za pou¾ité.