Obeerstvenie pre dodavateuov a dph 2015

V¹etci ich chceme po¾iada» a dáva» im ïaleko od elegantných pokrmov. Bohu¾iaµ sme vo v¹eobecnosti aktívni a zaèneme sa zaobera» prípravou na¹ich luxusných darov dnes. Ukázalo sa v¹ak, ¾e najpraktickej¹ie výstupy sú èasto najlep¹ie. Tak¾e stojí za zvá¾enie prípravy tabule na syry pre zamestnancov.

Výber syrovAk máme takúto ponuku, stojí za to ponúknu» syr vyrobený z nových druhov mlieka: kravy, ovce a kozy. Vhodným rie¹ením je aj vytvorenie ich regiónov. Poskytuje svojim hos»om príle¾itos» spozna» jedlá z miest, kde èasto neboli. Stojí za to by» teoreticky pripravený súèasne a obohati» príjemnú ochutnávku s históriou ka¾dého servírovaného syra. Najdôle¾itej¹ie v¹ak je zachova» poradie chutí. Na doske by sme mali oddeli» ostré a mierne syry. A je to zaisti», aby udr¾ali správne usporiadanie.usporiadanieKombinujeme syr v oblasti, zaèínajúc najjednoduch¹ím (najlep¹ie ho vytvori» v 12 hodinách, postupne ho pou¾íva» na väè¹ie a väè¹ie syry. Vïaka tomu budú va¹i zamestnanci cíti» jemné rozdiely v chuti a aróme produktov.estetikaMô¾eme servírova» syry na ïal¹ej doske, ktorú dostaneme do skupiny obchodov, ktoré ponúkajú riad. Na to mô¾eme pou¾i» silný stôl alebo drevenú dosku, ale chceme ju ¾i», ale je urèená pre túto prácu. Niektoré syry, najmä tie, ktoré dozrievajú, by sa mali podáva» v ¹ir¹ích èastiach. Iné mô¾u by» uvedené v plátkoch. Tu pomô¾u krájaèe syra, ktoré nám umo¾òujú reza» syr na vysoké a bezpeèné plátky.extrasOkrem syrov by sme mali slú¾i» na¹im hos»om aj s príslu¹nými prísadami. Mô¾u to by» posledné orechy, olivy, brusnice, d¾em z rowan, hrozienka a su¹ené marhule. V¹etky extra sú ïaleko v oddelených miskách, ak sa nezmení so sýrom, ktorý nám slú¾i. V oddelenom ko¹íku slú¾i biely chlieb (najlep¹ie chrumkavá bageta alebo krekry.Dobré vínoMali by sme tie¾ slú¾i» správne víno na doske syra. Najobµúbenej¹ím ¹týlom bude výber vína teèúceho z toho istého regiónu, aký ponúkame.