Obchodnik s loiami

Obchodník má potom veµký ¾ivot. Nezdá sa to inak ako na ceste. Obchodná èinnos» je nepredvídateµná. Podobne ako vyprávanie. Musíte pamäta» na silu faktov a potrieb. Bez predchádzajúcej ¹túdie o výsledkoch nie je niè èo sníva». Predaj sa nezaène bez predchádzajúcej analýzy. Ak nesplníte svojich dodávateµov, nebudete môc» posúva» niè. Ak vynecháte základné rituály, nebudú ¾iadne stretnutia. Nebudú ¾iadne ponuky alebo finalizácia predaja bez stretnutí.

Kalendár sa napína poznámkami, ale v¹etko je potrebné analyzova» manuálne. Systém spoloènosti je trochu nedostatoène rozvinutý na takú rozsiahlu a hlbokú analýzu.Hµadám na internete program, ktorý umo¾òuje komplexnú analýzu, predaj a mu¾ov. Umo¾ní tie¾ kombináciu známych od úrovne predaja, od jeho základov, a¾ po rozsah v¹etkého od mu¾ov. Umo¾nilo by to spozna» potreby, samozrejme, podporované solídnou inteligenciou. Vtedy je jednoduch¹ie vytvori» návrhy ponúk. Analytický CRM je program, ktorý umo¾òuje systematizova» myslenie na¹ich u¾ívateµov a vie, ako zodpoveda» ponuke ich potrebám. Dokonale dopåòa iný projekt, ktorého náèrt bol uvedený na súèasnej doske. Okrem toho si vy¾iadal call centrum vo firme. Nová osoba by pomohla organizova» poèiatoèný screening medzi potenciálnymi kupcami.Program by pomohol správnej rade a podával jej správy. Môj starý je nároèná jednotka. Viacúrovòové a viacúrovòové vyhlásenia by pomohli uspokoji» hladu znalostí v tejto oblasti a obmedzi» rozhodovací èas. Technicky vyspelé crm je pravdepodobne akýmsi veliteµským centrom. Spojte sa s filtrovanými informáciami pre riadiacich pracovníkov a v¹etkých oprávnených zamestnancov. Spoµahlivé ¹tatistiky vám umo¾nia porovna» profily v¹etkých pou¾ívateµov, umo¾ni» ich zoskupenie, èím sa zabezpeèí segmentácia databázy a jej následné spracovanie. Riadenie stavu zákazníka je dôle¾itou otázkou pri navrhovaní reklamných kampaní zameraných na získavanie nových zákazníkov, ale aj na zotavenie stratených zákazníkov.V prísnej crm existuje sily, ktorých skrotenie bude pravdepodobne hlavným dôvodom úspechu akéhokoµvek obchodu.