Noena lekarska pomoc rzeszow

Predpokladajme, ¾e potrebujeme naliehavú lekársku pomoc. Nie preto, ¾e trpí jeho vlastným telom a preto¾e máme veµkú poruchu so samostatnou psychikou. Je irelevantné, èi sme pri¹li k psychiatrovi, alebo to urobili vlastnou starostlivos»ou alebo zdravím. V ka¾dom prípade náv¹teva psychiatra, rovnako ako v prípade úspechu biedneho akéhokoµvek iného ¹pecialistu, si vy¾aduje primerané prípravy.

Prvá náv¹teva psychiatra je predov¹etkým rozpráva». Budeme musie» poveda» o na¹ich problémoch, keï zaèali, keï sme ich rozpoznali aj pre to, èo spôsobujú. U¾ samotný èas prelomenia, schopnos» dôverova» cudzincovi choroby, ktoré nás trápia, je veµmi jednoduché. Preto premý¹µajte o tom, èo musíme poskytnú» lekárovi. Samozrejme, nevykonávame ¾iadne výskumy na to, aby sme skryli niektorých na¹ich blízkych príbuzných od psychiatra, naopak. Aby ná¹ lekár mohol pomôc» celkom, musí vedie» èo najviac o ka¾dom prvku spojenom s príchodom jeho problémov, preto by bolo vhodné spomenú» si v¹etky mo¾né fakty týkajúce sa psychologických ¾elezníc. Nemalo by nás prekvapi», ak psychiatr v bezpeènom prvku po¾iada o rozhovor s rodinnými príslu¹níkmi a mu¾mi.

Pred prvým termínom u psychiatra je potrebné prehodnoti» na¹u súèasnú stravu, lieky a lieèby. Napríklad, akútna otrava metylalkoholom alebo záva¾nej infekcie mô¾e urobi» k vzniku depresie, záva¾ný nedostatok vitamínu B1 mô¾e spôsobi» psychózu, B12 spôsobuje ospalos» a sny, chronickej bolesti a hluku, rovnako ako zastarané operácia mô¾e ís» precitlivenos» na zmyslové a emocionálne výkyvy. Psychiater, v zmysle dosiahnutie správnej a dokonalej image stavu pacienta, ktorý rozhodne posla» µudí lieèenej pre druhú skú¹ku. Èo mô¾e by» dobré pre ïal¹ie neurologické alebo internistické vy¹etrenia, mô¾e by» tie¾ potrebné na ¹túdium prírody a moèu. V pomerne malom poète prípadov sa odporúèa vykona» skenovanie hlavy, ktoré uká¾e úplný obraz o mo¾ných zákrutách pri in¹talácii lebky.