Negativne emocie ako ich rozpozna a ako s nimi zaobchadza

Ka¾dý z nás má niekedy hor¹ie momenty v èinnosti, niekedy depresívne alebo znepokojujúce. Èasto sú takéto stavy výsledkom negatívnych a stresujúcich skúseností v blízkom ¾ivote, ku ktorým nemáme vplyv. Smr» blízkej osoby, strata priateµa, rozvod, choroba, strata alebo zmena práce - podmienky pre nezdravú psychickú pohodu mô¾u by» nepochybne veµa. Je to jednoduché, ¾e sa cítime ohromení, depresiami a »a¾kos»ami pod vplyvom takýchto vecí. Takýto stav by v¹ak skôr èi neskôr mal prejs» sám, v dôle¾itosti èasu. Ako pracova», keï sa to nestane?

Cítite sa neustále depresívne a ohromené, zlé nálady zostávajú neustále tý¾dne? Odstránili ste podobné vz»ahy alebo ste zanedbali svoje ciele? Pamätajte, ¾e nie ka¾dá rana sa uzdravuje. Niekedy by sme mali vzia» odbornú pomoc - v poslednej dobe sa nesprávne. Keï dôsledky negatívnych udalostí prevzali kontrolu nad va¹im bytom, mô¾e by» u¾itoèná klinika du¹evného zdravia.

V prostredí, akou je psychiatrická klinika, pracujú známi a certifikovaní lekári (psychológ, psychiatr, sexológ, psychoterapeut. Mô¾ete ma» so svojimi funkciami ¹peciálne rady a podporu. Na rozdiel od v¹eobecného názoru, pomoc týchto ¹pecialistov nie je vyhradená len pre ¾eny postihnuté vá¾nou du¹evnou chorobou - naopak - ka¾dý, kto sa dlho potýka s problémom v psychologickej triede - aj keï symptómy nie sú veµmi dôle¾ité - by tam mali by». Neberúc do úvahy zlú náladu mô¾e spôsobi», ¾e sa vyvinú ochorenia, ako je depresia a neuróza. Výrazne bránia ¾ivotu pacientov a zatiaµ èo sú plne lieèiteµné, terapia sa mô¾e sta» takou hodinou.

Denta Seal

Pri dôle¾itej náv¹teve kliniky du¹evného zdravia sa na konzultaènej schôdzi stretnete s psychológiou. Takéto stretnutie zahàòa plán, diagnózu, poradenstvo a ïal¹ie opatrenia, ktoré mô¾u by» pou¾ité napríklad na odkázanie na psychiatra alebo na psychoterapiu s lekárom.