Nebezpeenych latok v lekarni

Inovatívny priemysel pou¾íva desiatky tisícov horµavých a výbu¹ných látok. Parametre plynu a kvapaliny sú v mnohých prípadoch dokonale rozpoznateµné a zdokumentované. Identifikácia nebezpeèenstiev, ktoré súvisia s ich prítomnos»ou poèas výroby, je preto celkom dobrá. Situácia je oveµa »a¾¹ia v úspe¹nom pohybe, skladovaní alebo spracovaní sypkých materiálov. V silách úspechov sú zdanlivo ne¹kodné látky, ako je múka, drevo, cukor, kakao, hliník alebo dokument v prachovej kon¹trukcii, veµkým nebezpeèenstvom výbuchu.

Priemyselné in¹talácie centrálneho vysávania sa odporúèajú na úpravu usadeného prachu z parkiet, plochých povrchov a kon¹trukcie nástrojov a hál. Vytvára to isté o zachovaní hygieny v oblasti práce a rovnakej ochrane pracujúcich µudí a in¹titúcií a zariadení pred nièivým vplyvom prachu vrátane hrozby sekundárnych výbuchov. V¹etky spoloènosti, ktoré vyrábajú priemyselné zariadenia, musia vykona» & nbsp; in¹taláciu v súlade s platnými normami stanovenými v smernici & nbsp; atex in¹talácie.

Dôle¾itá úloha centrálneho vysávania:- ochrana zdravia a ¾ivota osôb vykonávajúcich v byte pred nièivými úèinkami prachu.- ochrana organizácií a nástrojov pred poruchami v dôsledku ru¹enia prachu,- ochrana budov a pracujúcich pred úèinkami nekontrolovanej erupcie peµu.

Pozor - nebezpeèenstvo výbuchuV prípade, ¾e sa v procese vysávania nachádzajú horµavé alebo výbu¹né látky, plyny, prach, kvapalné výpary alebo hybridné zmesi, existuje obrovské riziko nekontrolovaného výbuchu. Udalos» pravdepodobne spôsobí znièenie jednotky na odpra¹ovanie, ako aj celej jednotky. Podµa ¹tatistiky sú filtraèné jednotky a cyklóny kvalifikované na spojenie zariadení s vysokým rizikom výbuchu.

Centrálne vysávanie a výbu¹ná bezpeènos»Ako bolo spomenuté vy¹¹ie, nápoj z hlavných úloh centrálneho vysávaèa je minimalizova» riziko sekundárneho výbuchu odstránením z pracovného útvaru tzv. zvy¹kový prach. Rie¹enie na druhej strane maximalizuje bezpeènos» jednotky a po¾iarnej jednotky, prièom prídavné zariadenie umo¾òuje zní¾i» náklady spojené s prispôsobením procesu in¹talácie po¾iadavkám smernice ATEX. Treba poznamena», ¾e v prípade horµavých a výbu¹ných prachov musí in¹talácia centrálneho vysávania spåòa» prísne po¾iadavky smernice ATEX.