Na kabarete psychologov

Mnoho ¾ien nemo¾no odlí¹i» od psychológa psychoterapeuta. Osoba, ktorá je psychológ, niekoho, kto absolvoval magisterský titul na trati: psychológie. Psychoterapeut je ¾ena, ktorá po nápoj postgraduálne ¹túdium lekárskych humanitných èi absolvoval ¹tvorroèné ¹koly psychoterapiu a získal certifikát v psychologickej prostredia, ktorá by sa zaoberala patronát konkrétnej skupine.

®ena s takýmto osvedèením mô¾e zriadi» vlastný psychoterapeutický úrad (a u¾ nie súkromný psychiatrický úrad, zatiaµ èo osoba s magisterským diplomom v psychológii to nemô¾e dovoli».Psychiater je na druhej strane lekár, absolvoval lekársku ¹kolu. Ide o odborníka, ktorý zvyèajne nájde zamestnanie v nemocnici na neuropsychiatrickom oddelení. Psychiater sa pou¾íva na výskum a farmakologickú pomoc pri interných ochoreniach a pacientov s neurologickým zázemím.Pamätajte, ¾e psychoterapeut je nerovný. Existuje niekoµko základných psychoterapeutických ¹kôl a psychoterapeut, ktorý sa na zaèiatku svojho pracovného ¾ivota musí rozhodnú», na akú ¹kolu chce ¹tudova». Existuje behaviorálna metóda, ktorá sa zhroma¾ïuje okolo zavedenia vhodných ¹týlov pre µudské pou¾itie. Takto sa to dá pozorova» podobne ako dôkazy o analytickej psychoterapii, ktorá umo¾òuje lieèi» èloveka rozprávaním a diskusiou o témach jeho pou¾itia.Preèo potrebujete pamäta» vy¹¹ie vzdelanie, aby ste mohli po¾iada» o psychoterapeutickú skupinu, po ktorej sa mô¾ete sta» psychoterapeutom? Je to vy¾adované v¹etkými psychologickými spoloènos»ami a závisí trochu na súèasnosti, ¾e terapeut musí ma» primeranú úroveò intelektuálneho fungovania. Mu¾, ktorý neexistuje v úspe¹nom ¹túdiu, nemô¾e by» zvyèajne ¹pecialista. Ak chcete by» ¹pecialistom, staèí si spomenú» vedomosti na normálnej úrovni.Akú prácu si vyberiete pri ¹túdiu psychológie?Osoby, ktoré potrebujú by» psychoterapeuti, by si mali vybra» klinickú ¹pecializáciu, preto¾e to je naozaj najpopulárnej¹í medzi kandidátmi na psychoterapeutické skupiny.