Monta centralneho vysavaea

Money Amulet

Inovatívny priemysel vyu¾íva desiatky tisícov horµavých a rýchlych látok. Parametre plynov a kvapalín v mnohých úspechoch sú dobre známe a zdokumentované. Preto je identifikácia hrozieb, ktoré vychádzajú z ich prítomnosti v priebehu práce, veµmi náchylná. Situácia sa stáva oveµa viac za»a¾ujúcou úspe¹nos»ou pohybu, skladovania alebo spracovania voµných materiálov. V silách úspechu sú zdanlivo ne¹kodné látky, ako je múka, drevo, cukor, kakao, hliník alebo dokument vo forme prachu, vá¾ne nebezpeèenstvo výbuchu.

Priemyselné centrálne vysávacie zariadenia sa pou¾ívajú na o¹etrenie usadeného prachu z parketových podláh, plochých povrchov a kon¹trukcie nástrojov a hál. Je to ochrana èistoty na pracovisku vrátane ochrany pracujúcich a strojov a príslu¹enstva pred nièivými úèinkami prachu vrátane hrozby sekundárnych výbuchov. V¹etky spoloènosti vyrábajúce priemyselné zariadenia musia vykonáva» in¹taláciu v súlade so základnými normami stanovenými v smernici pri in¹talácii.

Dôle¾itou úlohou je centrálne vysávanie:- ochrana zdravia a ¾ivota ¾ien, ktoré pôsobia v miestnosti pred ¹kodlivými úèinkami prachu.- ochrana organizácií a príslu¹enstva pred poruchami v dôsledku ru¹enia prachu,- ochrana stavby a ¾eny vykonávajúce èinnos» proti úèinkom nekontrolovanej erupcie peµu.

Pozor - nebezpeèenstvo výbuchuV prípade, ¾e sa vysú¹ajú horµavé alebo výbu¹né látky, plyny, prach, kvapalné pary alebo hybridné zmesi, existuje vysoké riziko nekontrolovaného výbuchu. Tento jav znamená, ¾e jednotka na odstraòovanie prachu a celú jednotku mo¾no znièi». Podµa ¹tatistiky sú filtraèné jednotky a cyklóny kvalifikované pre väè¹inu zariadení, ktoré sú vá¾ne ohrozené výbuchom.

Centrálne vysávanie a výbu¹ná bezpeènos»Ako bolo uznané vy¹¹ie, nápoj z väè¹ích centrálnych Vákuové úloh je, aby sa minimalizovalo riziko výbuchu sekundárnej elimináciou tzv pracovný priestor. zvy¹kový prach. Toto rie¹enie maximalizuje jednej strane a zabezpeèenie rýchlej po¾iarnej jednotky, zvy¹ok sa minimalizovali náklady spojené s in¹talaèným procesom, aby sa zmestili po¾iadavky smernice ATEX. Jediná poznámka, ¾e v prípade horµavého a výbu¹ného prachu, musí by» centrálny vysávaè in¹taláciu navrhol prísne po¾iadavky smernice ATEX.