Mobilne zariadenia pre kurierov

Donedávna boli mobilné zariadenia úplne doménou jednotlivých zákazníkov. V súèasnosti èoraz viac vyu¾ívajú záujmy. Vïaka dynamicky rastúcemu predaju smartfónov sa vymenia potreby podnikových zákazníkov. Urèuje to isté, na ktoré úèel smerujú inovatívne IT rie¹enia zamerané na podniky.

Spoloènosti zaoberajúce sa systémom erp èoraz èastej¹ie ¾iadajú výrobcov tohto softvéru o mo¾nos» poskytovania slu¾ieb prostredníctvom mobilných zariadení. Pou¾ívanie inteligentných telefónov je mimoriadne u¾itoèné pri zadávaní objednávky. Toto rie¹enie pou¾ívajú aj zamestnanci, ktorí sú nútení normálne cestova». Rýchla pomoc je v priebehu obdobia skontrolova» detaily zákazníka. Mobilné systémy ovplyvòujú posledný princíp ako ¹tandardné programy erp. Jediný rozdiel je rozhranie, ktoré je prispôsobené mobilným zariadeniam. Príkladom rie¹enia, ktoré ponúka táto mo¾nos», je program comarch erp altum. Pôsobí predov¹etkým v be¾ných a úplných slu¾bách a komerèných podnikoch. Mobilné systémy ERP vyu¾ívajú dva spôsoby, ako dosiahnu» urèité destinácie. Prvým z nich je nesmierne napísaná aplikácia smartphone. Predtým, ne¾ sa pou¾ije, musí by» odobratá a vybavená zariadením. Úvod do ¹pecifických je po prihlásení k predtým vytvorenému úètu. Novým rie¹ením je kontaktova» údaje prostredníctvom webového prehliadaèa. V tomto príklade sa musíte do systému prihlási» - nie je odporúèaný ¾iadny dodatoèný program. Stojí za to pamäta», ¾e aplikácia na mobilnom telefóne by sa mala aktualizova» na najrozliènej¹iu verziu. To vám umo¾ní uniknú» mnohým nepríjemným udalostiam. Comarch erp altum má veµa modulov, vïaka èomu tento softvér objaví aplikáciu takmer vo v¹etkých oblastiach. Poènúc od financií a úètovníctva a prechodu na logistiku a riadenie µudských zdrojov.