Mlyneek na maso a zeleninu

Telo vlk nie je divu, ako stroj, ktorý zabezpeèuje brúsenie a brúsenie surového, vareného alebo mrazeného mäsa, ktoré je podrobené ïal¹iemu spracovaniu (výroba klobás. Vzhµadom k tomu, prístroj je pou¾itie v hoteloch, re¹tauráciách, supermarkety, stravovacích zariadeniach a tovární stravovanie, kde je mimoriadne dôle¾itej¹ia ako veµkos» domácnosti (krku s ¹nekového dopravníka a sadou obrábanie - mrie¾ky, drvièe, no¾e mno¾stvo spracovanej telesa a parametre (výkon , priemer sita, rýchlos» otáèania, otvorenie hrdla, výkon, výkon, vlk telo musí spåòa» potreby procesora.

Veµký sortiment vlkov na trhu vám umo¾òuje vybra» ten správny nástroj pre potreby zariadenia, vïaka závereènej zákrute, aby sa vytvorili jedlá, ktoré sa skracujú (rozdrvia niekoµko kilogramov za minútu a nevy¾adujú veµké mno¾stvo fyzickej námahy. Vlci majú jednoduchú ¹truktúru, prvky je mo¾né rýchlo demontova», èo výrazne uµahèuje servis, èistenie a udr¾iavanie èistoty, ovplyvòuje zlep¹enie hygienických podmienok. Vykonanie zariadenia z be¾ných nehrdzavejúcich alebo zliatin hliníka, trieda vysokého výkonu urèuje vysoký výkon stroja. Podobne ako v¹etky jedlá v potravinárskom sektore, vlci musia vytvori» podmienky dôvery a hygieny pri práci. Úèinok vlka - mäso, ktoré sa má rozomeli», sa vlo¾í do úst, potom po lisovaní sa napr. Do pracovnej skrutky vtiahne polypropylénový piest a odtiaµ k rezaèke. Rezacia jednotka tlaèí telo do oka a potom sa nare¾e s vlo¾enými no¾mi. Mäso po drvení sa doplní náplòou, potom sa zabalí do obalov alebo vákuových obalov a získa sa na ïal¹ie spracovanie v závislosti od typu koneèného výrobku - mäsa zo studeného mäsa alebo vákuovo baleného mäsa. V závislosti od typu mäsa sa pou¾ívajú siete s novým priemerom oka a no¾mi. Vlci mô¾u by» usporiadaní s druhým príslu¹enstvom, ktoré umo¾ní napríklad vyèistenie párkov, zeleniny a syra. Jedná sa o èasté zariadenie dostupné za výhodné ceny, ktoré sa podáva v stravovacích zariadeniach, kde výroba párkov alebo mäsových jedál nie je v takej veµkosti, ako v hlavných spracovateµských závodoch, ale je zárukou zdrav¹ích výrobkov, ktoré neobsahujú konzervaèné látky ani pre druhé zdokonaµovaèe.