Mlm finanenych produktov

Neuspokojivé finanèné produkty spoloènosti sa èasto pou¾ívajú pre neefektívne prevádzkové bunky. V priemyselnom vz»ahu mô¾e potom ¾i» výrobné, servisné alebo distribuèné oddelenie. Mnohé spoloènosti v¹ak strácajú najväè¹í príjem v úplne odli¹ných oblastiach èinnosti. Na to je zabudnuté, ¾e napríklad neziskové logistické oddelenie, ktoré zachádza príli¹ ïaleko na to, aby poskytlo výrobné materiály a vytvorilo rezervu ideálnu pre oddelenie práce, je hlavným prvkom vytvárania strát pre ná¹ obchod.

Je chybou zastavi» sa len v prevádzkových poboèkách, ktoré mô¾u ma» za predpokladu priamej polohy stále mo¾nos» obviòova» podporné divízie. Èo je v¹ak na¹ím zámerom èo najpresnej¹ie sledova» akcie finanènej, slu¾by alebo inej bunky? Alebo existuje nejaká forma, ktorá by umo¾nila efektívne fungovanie?

Implementácia systému erp je nápoj z rie¹ení, ktoré nám umo¾nia µudsky sledova» ka¾dý detail ná¹ho obchodu. Integrovaný softvér, ktorý dokonale zapadne do povahy podniku, bude najlep¹ím nástrojom na riadenie spoloènosti. Produktivita sa teraz zvý¹i na samom zaèiatku potravinového re»azca na¹ej kancelárie. Keï sa objavia problémy, systém nás o nich bude informova». Výhody budú poci»ované a zamestnanci. Veµmi menej komplikované informácie, ktoré vedú mana¾éri, umo¾nia efektívnej¹ie riadenie zamestnancov. Vïaka transparentnému systému budú µudia schopní kontrolova» svoju èinnos» a kvalifikova» sa v porovnaní s ostatnými poboèkami spoloènosti.

Stojí za to si uvedomi» rovnakú otázku - máte, ¾e va¹a znaèka by mohla by» lep¹ia? Ak áno, najvhodnej¹ím vz»ahom k dobrým ¾elezniciam bude zavedenie IT rie¹ení pre vá¹ závod. Mnohé oblasti sú potom oveµa lep¹ie.