Lindleyova gynekologia

Gynekológia ide celú cestu. Existuje stále viac rôznych spôsobov, ako ¹tudova» µudské telo. Èoraz menej ru¹ivé a èoraz presnej¹ie. Veµkým problémom medzi ¾enami, ktoré sú sexuálne zneu¾ívané, je rakovina krèka maternice, ktorá v poèiatoèných ¹tádiách extrakcie je absolútne lieèiteµná.

Napokon, ak spozorujete ru¹ivé symptómy, ktoré mô¾u by» výsledkom takejto choroby, mali by ste sa okam¾ite zaregistrova» u lekára na kolposkopu, aby ste ochorenie vylúèili. V dôsledku nedostatku záva¾nosti symptómov mô¾e dôjs» k rie¹eniu maternice.

Takáto ¹túdia sa produkuje s pou¾itím kolposkopu. Toto nie je niè nové ako mikroskop s spekulom. Spekulum sa vlo¾í do vagíny s dobrým prípravkom na kontrolu reakcie, ktorá vedie v po¹ve. Tento mikroskop umo¾òuje poslednému dosiahnutiu trojrozmerného úèinku a navy¹e film zväè¹í a¾ desa»násobne, tak¾e gynekológ mô¾e skúma» vaginálnu a krènej steny dobre a dôkladne posúdi», èi existujú nejaké zmeny. Malo by sa pamäta» na to, ¾e sa musíte pripravi» na vyhµadávanie. Gynekolog bude pravdepodobne pouèi» pacienta o tom, ako sa správa» pred vy¹etrením. Ide predov¹etkým o to, aby sa tý¾deò pred plánovaným ¹túdiom vzdal sexuálneho kontaktu a gynekologického výskumu.

®ena, ktorá navrhuje kolposkop, zvyèajne sedí na ¹peciálnej gynekologickej stolièke. Tento test je zvyèajne niekoµko minút a¾ niekoµko minút. Ak sú výsledky ru¹ivé, potom sa gynekológ mô¾e rozhodnú», ¾e urobí hysterektómiu, potom sa bude potreba raz skráti» z akejkoµvek sexuálnej aktivity, preto¾e sa bude cíti» silný nepríjemný pocit. Ergonomické parametre sú tie¾ dôle¾ité v tomto zariadení, preto¾e ide o pracovné zariadenie.