Lesne po iare v lipianskom lese

Moderné in¹talácie ATEXOpeµovanie vzduchom s prachom (hlavne drevného pôvodu, prá¹kovými farbami alebo jemným uhlím mô¾e vies» k vysoko ¹kodlivým výsledkom, hlavne kvôli vysokému riziku výbuchu. Podµa prieskumu je prirodzene veµmi »a¾ká poznámka pre malé zrná pylov, ktoré sú najèastej¹ou príèinou výbuchu. Zdrojom zapálenia peµu je ¾i» nielen otvorený oheò, ale aj malá elektrická iskra, mechanická iskra alebo elektrostatické prúdy. Na ochranu pred výbuchom by sa mali pou¾íva» moderné zariadenia ATEX. Na¹»astie na trhu existuje e¹te viac profesionálnych firiem, ktoré pracujú s vysoko kvalitnými in¹taláciami za extrémne jednoduchú cenu, a to preto, ¾e by nemali by» ¾iadne »a¾kosti pri hµadaní správnych profesionálov.

Bezpeèné vetranie a systémy na odstraòovanie prachuDo zberných systémov vetrania a prachu, keï ïaleko staré ekonomické, je nutné pou¾i» SSAW, miestne odsávanie (veµa v situáciách samonosných ramien a krytov umiestnených èo najbli¾¹ie problému kontaminácie. Treba ma» na pamäti, plus a skutoènos», ¾e v pravidelných intervaloch, aby bolo zaistené presné odstránenie prípadných zhlukov prachu, tak¾e mô¾ete zabráni» pohybu prachu a jeho opätovné usadzovaniu. Dôle¾itú úlohu zohráva aj systematické vyprázdòovanie nádob na prach. V polohe, kde sa prach zozbiera na podlahe haly, stojí za to pou¾i» ¹peciálne priemyselné vysávaèe. Odborná montá¾ ATEX chcem by» dobrý základ, a èo je najdôle¾itej¹ie, nemô¾e akumulova» elektrostatický náboj, ktorý mô¾e dosta» a¾ ku vzniku iskier. Odsávacie potrubia musia by» splnené nevyhnutne z plôch s hrúbkou steny 2 a¾ 3 mm.

Profesionálne ventilátory a filtreV súèasnom vetranie a odstránenie prachu, ktoré sú ohrozené na zaèiatku by ste mali pou¾i» filtre a priaznivcov dobrú ochranu pred v¹etkými druhmi dobré informácie výbu¹né ATEX. Nevýbu¹né filtre by mali by» ¹peciálne výbu¹né panely. Vo vz»ahu k potrebám mô¾u by» jedno alebo viacnásobné. Pod vplyvom explózie prachu v stavebníctve ATEX, nebliknú prasknutie membrány, prepustenie v¹etkých výbu¹ných plynov priamo do atmosféry, tak, aby nedo¹lo k po¹kodeniu filtre. Potenciálne výbu¹né systémy by mali by» stále zariadené v ¹peciálnom iskra hasiaci systém a moderné hasiace systémy v rámci jednej in¹talácie. Tie¾ u µudí kanály, ktoré sú dodávané s filtrom by mala by» tie¾ umiestnené spätné ventily, ktoré bránia opakovanie dobrého plameòa v rámci toho istého systému pre úspech nebezpeèného výbuchu prachových filtrov.

Potláèanie výbuchuModerné systémy zabraòujúce výbuchu sú v súèasnosti najefektívnej¹ími a najpou¾ívanej¹ími metódami na ochranu rôznych zariadení pred úèinkami výbuchu. Systémy na potlaèenie výbuchu sú najèastej¹ie tvorené profesionálnym cylindrom HRD, infraèervenými a tlakovými snímaèmi a profesionálnym kontrolným centrom. Hlavnou úlohou systému je bezpochyby okam¾ité rozpoznanie výbuchu v poèiatoènej fáze. Potom sa vstrekuje ¹peciálne tlmiace èinidlo, ktorého cvièením je potlaèenie nebezpeèného výbuchu. Moderné zariadenia ATEX sa vyznaèujú mimoriadne krátkymi reakènými èasmi. Od momentu, keï zistil hrozbu výbuchu, mô¾e prejs» len tisícinu sekundy na v¹etko jeho potlaèenie.