Kovoobrabanie dolno l skie

V súèasnosti je metalurgia vec, ktorá nielen¾e dr¾í procesy spracovania a zlievania plastov, ale aj nás ¾iada, aby sme ¹tudovali ¹truktúry v makromechanických silách. V modernom zariadení sa skú¹ky zvyèajne vykonávajú na metalografických mikroskopoch.

Mikroskopia je oblas», ktorá sa objavila pred niekoµkými storoèiami. A len, v závislosti na nedávnej odli¹nej metóde mikroskopie, zaèal sa bra» v metalurgii. V nedávnej dobe sú nenahraditeµné pri práci s výrobkami. V súèasnosti sú v tejto oblasti veµmi populárne metalografické mikroskopy, ktoré sa okrem iného otáèajú pri testovaní kovových defektov alebo ich prelomov. Je to zobrazovacia technológia, ktorá je nain¹talovaná na nepriehµadných vzorkách. Medzi metalografické mikroskopy patria okrem iného elektrónové mikroskopy, ktoré umo¾òujú pozorovanie ¹truktúry na atómovom stupni a svetelné mikroskopy, ktoré sa vyznaèujú men¹ím zväè¹ením. Pozorovania vykonávané s pou¾itím týchto nástrojov sú mimoriadne dôle¾ité, preto¾e vïaka tomu mô¾eme poveda» rôzne spôsoby mikrotrhliniek v produkte alebo ich pôvode. Je mo¾né dodatoène vypoèíta» fázový príspevok, ako aj presné urèenie jednotlivých fáz. Vïaka tomu sme schopní urèi» poèet a spôsob inklúzií, ako aj mnoho ïal¹ích dôle¾itých prvkov z èlánku vízie hutníctva. Napríklad, èasto mikroskopické pozorovania novo vytvoreného materiálu budú pozorne sledova» ¹truktúru materiálu, tak¾e v budúcnosti sa mô¾eme vyhnú» mnohým ne¾iaducim zlyhaniam.

Pou¾itie metalografických mikroskopov je dôle¾ité, preto¾e vïaka tomu mô¾eme µahko nájs» defekty v materiáli. Ale majte na pamäti, ¾e manipulácia s týmto ¹tandardom vybavenia je »a¾ká. Z tohto dôvodu by skúsenosti mali vykonáva» iba kvalifikované osoby.